гл. ас. д-р Соня Александрова-Колева


Телефон: +359 32 261 227
Мейл: sonyaaleksandrova@uni-plovdiv.bg
Кабинет: Ректорат, ет. 3, каб. 347.

Област на научната квалификация

Сравнително литературознание, антична и западноевропейска литература, френска литература, история на литературата, културна история.

Образование

 

1999 г. – магистър по Български език и френски език  – Пловдивски университет  „Паисий Хилендарски";

2008 г. – доктор по сравнително литературознание – Университет Артоа – Франция (2009 г. – доктор по филология, легализация от ВАК по научна специалност 05.04.06).

 

- Специализации:

 

2000 г. – диплома за френски език, ниво DALF С2 - Министерство на образованието, Париж, Франция;

юли 2008 г. – специализация по френски език за специфични цели в Алианс франсез, Париж като стипендиант на Алианс франсез дьо Туке, Франция.

 

Професионална кариера

 

2009 г. – главен експерт, Катедра по история на литературата и сравнително литературознание,  Пловдивски университет „Паисий Хилендарски";

2010 г. – асистент, Катедра по история на литературата и сравнително литературознание,  Пловдивския университет „Паисий Хилендарски";

2011 г. – главен асистент, Катедра по история на литературата и сравнително литературознание,  Пловдивски университет „Паисий Хилендарски";

2009 – 2017 г. – лектор по Антична и западноевропейска литература  във филиала на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" – гр. Смолян;

1999 – 2014 г. – хоноруван преподавател по френски език в УХТ – Пловдив;

2000 – 2012 г. – хоноруван преподавател по френски език в Алианс франсез – Пловдив.

Членства

 

1.Член на Академичния кръг по сравнително литературознание АКСЛИТ- България;

2.Член на Международната асоциация по сравнително литературознание CALIC - Франция.

 

 

Говорими езици

Самооценка

Разбиране

 

Говорене

 

Писане

Чужди езици

Слушане

Четене

Участие в разговор

Самостоятелно устно изложение

 

 

 

 

 

 

 

френски

С2

С2

С2

С2

С2

руски

В2

В2

В2

В1

А2

английски

В1

В2

В1

В1

А2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикации

 

- МОНОГРАФИИ:

1. Западноевропейската литературна 1953/54-та година, Университетско издателство „Паисий Хилендарски", Пловдив, 2012, 234 стр.

Рец. Дияна Николова. Западноевропейската литературна 1953/54-та година. Научни трудове на ПУ "Паисий Хилендарски", том 50, кн. 1, сб. Г, 2012, с. 390 – 394.

2. L'année littéraire 1953-54 dans la littérature européenne. Éditions universitaires européennes, Berlin, 2019, р. 320, ISBN: 978-613-8-44828-0

 

- СТАТИИ И СТУДИИ:

2. Западноевропейската литературна 1953/54 година. Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор". София, 2009

3. Франсоаз Саган във френската  литературна 1953/54 година // Научни трудове на УХТ, Пловдив, том LII, св. 3, Академично издателство на УХТ, 2005, с. 93 – 99.

4. Един аспект от образа на детето в западноевропейската литература 1953/54 г. // Отвъд думите – превращенията на смисъла, Пловдив, изд. ИМН, 2006, с. 162 – 171.

5. Четивото и четящият персонаж в романа Добър ден, тъга от Франсоаз Саган // Отвъд думите – превращенията на смисъла, Пловдив, изд. ИМН, 2006, с. 156 – 162.

6.Трапезата в литературното пространство – култорологични и литературносъпоставителни аспекти (в съавторство). // Научни трудове на Университет по хранителни технологии – Пловдив, Том LIII, Свитък 2, 2006, 392 – 397.

7. За угасналите семейни огнища и алкохолните пожари. // Интериорът във фолклора литературата, изкуството/културата, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски", Шумен, 2007, с. 28 – 38.

8. Литературната година // Национални студентски филологически четения. В. Търново 2005–2006, Университетско издателство, В. Търново, 2007, с. 266 – 275.

9. 1953/54-та годниа в западноевропейската литература. Културноисторически и литературносъпоставителни аспекти. // Сборник с доклади от Научна конференция 2007 за студенти, докторанти и млади научни работници на ТУ – София, филиал Пловдив, Пловдив, изд. Имеон, 2007,  с. 78 – 84.

10. Защо Ана?// Електронно списание LiterNet, 09.06.2008, № 6 (103). // http://liternet.bg/publish22/s_aleksandrova/zashto_ana.htm

11. Плажът – удоволствената емблема на 20 век. // сп. Море, бр.3, 2009, с. 190 – 209.

12.  За бестселърите, джобните поредици и литературните награди (Един щрих от френския книжен пазар в средата на 20 век). // Научни трудове на ПУ. „Език –литература – обществени институции". Т. 47, кн. 1, сб. А, 2009, с. 355 – 368.

13.  Как разказва сериалът? // сп. Страница, бр. 4, 2010, с. 159 – 167.

14. За литературна история и литературни години на проф. Протохристова.  // Клео Протохристова. Парадокси на неназовимото, В. Търново, Фабер, 2010, с. 548.

15.  L'année littéraire 1953-54 dans la littérature française – une année de rupture ou de transition? //Паисий Христов – една кариера в служба на словото, В. Търново, 2011, с. 264 – 277.

16. От романа-подлистник до телевизионния сериал. // Сборник с доклади от Юбилейна национална научна конференция с международно участие "Човекът и Вселената", електронно издание, Смолян, 2011, ISBN: 978-954-397-025-4

17.   Добър ден, тъга – за ранния литературен изгрев и взривоопасния талант. // Творчеството на Петя Дубарова в българския и европейския литературен и културен контекст, Бургас, 2012, с. 40 – 48.  И в eлектронно списание Думите бр. 3, 2012. //  http://www.dumite.bg/post/296_sonia-aleksandrova-dobar-den-taga–za-ranniia-literaturen-izgrev-i-vzrivoopasniia-talant

18. Обучението по чужд език за специфични цели. // Opera Slavica. Slavistické rozhledy. Jazykovědný sešit. Ročník XXIII, Brno, 4, 2013, с. 76 – 82.

19. „Ама стига с тоя Брамс!", електронна публикация от научната конференция на АКСЛИТ „Портрет на една непозната", София, 10/11 април 2014 г.// https://calic.balkansbg.eu/conferens/portrait-of-an-unkown-woman/33-francoise-sagan.html

20. Митологичното име Ана в полето на културната памет (Име и разказ в литературната 1953/54 година), в съавторство с Дияна Николова.// Езици на паметта в литературния текст, сборник, В. Търново, ИК Фабер, 2014, с. 225 – 232.

21. Имя как локус культурной памяти.  // Cultural Memory/Культурная память/Културна мемориjа, т. 2, Книгоиздателство МИ-АН и Центар за култура и културолошки студии, Скопие, 2015, с.123-135. Доклад в съавторство с Дияна Николова от международната конференция Cultural Memory, Скопие, Македония, 5–6.09.2013. The Centre for Culture and Cultural Studies (CCCS) & The Balkan Network for Culture and Culture Studies (BNCCS).// http://cultcenter.net/cultural-memory

22. Флорален детайл и творческа интуиция в "Бел-ами". // Да /пре/откриваш смисъла. Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ф.н. Вера Маровска, УИ "Паисий Хилендарски", П., 2015, с. 371-379.

23. Eзиковата компетентност в съвременния мултикултурен свят – предизвикателства пред филологическото образование. В съавторство с Фани Бойкова// в. Пловдивски университет, бр.10 (455), година XXXIII, декември 2015-януари 2016, с. 7.

24. Бел-ами" на Мопасан – техники на модерна.// сп. Море, бр. 2/2016, Бургас, с. 224 – 234.

25. Компетентность и интуиция в интерпретации художественнаго текста, в съавторство с Фани Бойкова, доклад от 10-та международна юбилейна научна конференция THE POWER OF KNOWLEDGE, Солун, 07-09.10.2016//International Journal KNOWLEDGE, THE POWER OF KNOWLEDGE, Scientific papers vol. 14.3., IKM – Skopje, 2016, p.1001-1005.

26. Интуитивни проекции на ар нуво в „Бел-ами" на Мопасан.//  ULUSLARARASI  SÖZ, SANAT, SAĞLIK SEMPOZYUMU 21-23 Ekim 2015 / Edirne, BĠLDĠRĠLER, Одрин, 2016, с.173 – 180.

27. Екзотичните стайни растения в „Бел-ами" и ар нуво // Българистични четения – Сегед 2015, Сегед, JATEPress, 2016, с. 347-355.

28. Ана пред Портата на милостта, или ранният край на лятото, доклад в съавторство с Дияна Николова // Българистични четения – Сегед 2015, Сегед, JATEPress, 2016, с. 451-461.

29. Художественият текст – лабораторя за компетентности, в съавторство с Фани Бойкова// сп. Български език и литература, София, кн. 4, година LVIII, 2016, с. 350- 367.

30. Западна Европа между 1722 и 1773 – векът на Просвещението // Поклон пред буквеното слово, юбилеен сб. в чест на 70-годишнината на проф. П. Пенев, FastPrintBooks, Пловдив, 489 - 497, 2017.

31. За романа и сериала// Парачовешкото: грация и гравитация. Юбилеен сборник в чест на проф. Николчина, УИ „Св. Климент Охридски", С., 2017, 835-850, ISBN 978-954-07-4268-7.

32. Пресъздаването на образа – припознаване на своето, електронна публикация на сайта на АКСЛИТ, юли, 2018 от научната конференция Представи и миражи: „Чуждото" в „своята" литература. //https://calic.balkansbg.eu/conferens/images-and-mirages/108-character-recreation-recognizing-of-its-own.html

33. Fatigue und tristesse. Paradoxien der Jungen in den Frühwerken von Françoise Sagan und Petja Dubarova. Christoph Oliver Mayer, Martin Henzelmann (Hrsg.), // Frankreich–Bulgarien: Innereuropäischer Kulturtransfer, Hamburg: Verlag: Dr. Kovac, 2018, 121 - 131, превод от френски език: Christoph Oliver Mayer.


ПРЕВОДИ от френски език:

1.  Тристан Цара, „Манифест Дада 1918" // сп. Страница, бр.1, 2008 г., с. 113 – 118.

2.  Тристан Цара, „Ези или тура" // сп. Страница, бр.1, 2008 г., с. 149 – 154.

3.  Тристан Цара, „Цюрихска хроника 1915 – 1919" // сп. Страница, бр.1, 2008 г., с.  77 – 89.

4.  Андре Бретон, Предговор към „Антология на черния хумор" // сп. Страница, бр.1, 2009 г., с. 103 – 106.

5. Петра Джеймс, Полемиката около късното творчество на Бохумил Храбал // сп. Славянски диалози, кн. 10 – 11, година VII, с. 197 – 213.

6. Редактор на преводния роман „Портретът" от Пиер Асулин, издателство Летера, 2011 г., преводач Жана Кръстева, ISBN: 9789545168772.

7. „До края на света" - предговор към Златна книга на френската поезия, превод: Кирил Кадийски, подбор и предговор: Жан Оризе, София: ИК "Нов Златорог", 2016, с.7 – 17.

8. Жан Оризе, Глината на Адам. София: ИК "Нов Златорог", 2017, ISBN: 978-954-492-258-0, 130 стр.

9. Жан Оризе, Къщата на Ламартин в Пловдив. // сп. Страница, бр. 3, 2017 г., с. 113 – 116.

10. 33 писма на Ален Боске до Кирил Кадийски. София: ИК "Нов Златорог", 2018, ISBN: 978-954-492-273-3, 80 стр.

 

Дейности

 

- Преподавателска работа в чужбина:

1. Гост лектор в Масариковия университет на гр. Бърно, Чехия, Факултет по изкуствата, Департамент по славянска филология, секция по южнославянски и балкански езици, за периода 25.03.2012 – 01.04.2012 г.    

2. Гост лектор в Унгария, University of Szeged "Juhász Gyula", Faculty of Education, Institute of Applied Human Sciences Department of Modern Languages and Culture, Sub-department of Russian Language за периода  21.04.2013 – 28.04.2013 г.  

3. Гост лектор в Гърция, Тракийски университет „Демокрит", гр. Комотини за периода 12.05.2014  – 18.05.2014 г.

4. Гост лектор в Университет "Николай Коперник", гр. Торун, Полша за периода 11.05.2015 - 17.05. 2015 г.

5. Гост лектор в Технически университет, гр. Дрезден, Германия за периода 13.06.2016 - 19.06. 2016 г.

 

Дипломанти и Докторанти

 

1. Научен ръководител на дипломант Цветана Маринова Стоянова, бакалавър БЕИ, задочно обучение – 0803172037, успешно защитила на 28.09.2012 Митовете за Орфей – няколко литературни интерпретации.  

2.  Научен ръководител на дипломант Венера Иванова, магистратура Превод за Европейските институции – 1203327006, успешно защитила на 21.11.2014 г. Езотерична числова символика в романтическата поема на Байрон "Манфред".

3. Научен ръководител на дипломант Ани Иванова Иванова, бакалавър, Българска филология, редовно обучение - 1203011001, успешно защитила на 08.07.2016 г., Функции на художествения детайл в романа "Бел-ами" на Мопасан.

4. Научен ръководител на дипломант Галина Маринова Маринова, магистър, Славянска филология, редовно обучение - 070333008, успешно защитила на 01.10.2016 г., „Социални и биологични функции на семейството в романите „Един живот" и „Пиер и Жан" на Ги дьо Мопасан".

Други

 

- Участия в проекти:

1. "Трапезата в литературното пространство (културологични и литературносъпоставителни аспекти)".  Научен проект под ръководството но доц. д-р Иван Русков, финансиран от фонд НПД на ПУ „П. Хилендарски". Участие за периода 2006 – 2007 г. като съавтор.

2. "Трагически текст и сцена. Българската театрална рецепция на атическата трагедия". Научен проект под ръководството на доц. д.ф.н. Клео Протохристова, финансиран от фонд НПД на ПУ „П. Хилендарски". Участие за периода 2005 – 2006 г. като сътрудник.

3. "Медея в България. Механизми на усвояване и оползотворяване". Научен проект ФЛ 13,  под ръководството на проф. д.ф.н. Клео Протохристова, финансиран от фонд НПД на ПУ "Паисий Хилендарски. Участие за периода 2007 - 2008 г. като сътрудник.

4. Проект „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ" - BG051PO001 - 3.3.07-0002 от месец юли  2013 до месец декември 2014 г.  като академичен наставник.

5. „Лингвистична интуиция и лингвистична компетентност в съвременния мултикултурен свят – езикови, литературни и образователни аспекти" (НИ-15-ФЛФ-015). Научен проект под ръководството на доц. д-р Борян Янев, финансиран от Поделение научна и приложна дейност при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" по фонд за научни изследвания. Участие за периода 2015 - 2016 г.

 

- Награди:

1. Грамота за най-добър проект на млади учени в областта на хуманитаристиката на фонд НПД на ПУ „Паисий Хилендарски" за научния проект „Трапезата в литературното пространство (културологични и литературносъпоставителни аспекти)", финансиран от фонд НПД на ПУ „Паисий Хилендарски" с  научен ръководител  доц. д-р Иван Русков, и екип от докторанти за периода 2006 – 2007 г.