проф. д.ф.н. Клео Протохристова


Телефон: + 359 32 261 345
Мейл:
Кабинет: Ректорат, ет. 2, каб. 231.

Област на научната квалификация

Антична и западноевропейска литература; сравнително литературознание; титрология; интертекстуалност; тематични изследвания; рецепция на античната драма.

Образование

 

1973 г. – магистър по Българска филология, Софийски университет "Св. Климент Охридски";

1983 г. – доктор по филология;

2004 г. –  доктор на филологическите науки, научна специалност 05.04.01.

 

- Специализации:

2001 г. – Университет на Аахен;

2000 г. – Университет на Ювескюла, Финландия;

1998 г. – Рочестърски университет, Ню Йорк;

1991-1993 г. – Вашингтонски университет, Сиатъл, САЩ (стипендия „Фулбрайт");

1991 г. – Университет на Пенсилвания, Питсбърг;

1987-1988 г. – Атински университет, Гърция.

Професионална кариера

 

от 2005 г. – професор, Филологически факултет, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски";

1994 – 2005 г. – доцент, Филологически факултет, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски";

от 1994 г. – ръководител  Катедра по история на литературата и сравнително литературознание;

1983 – 1993 г. – главен асистент, Филологически факултет, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски";

1977 – 1983 г. – старши асистент, Филологически факултет, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски";

1974 – 1976 г.  – асистент, Филологически факултет, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".

 

2002 – 2010 г. – хоноруван преподавател в магистърска програма; ръководител на магистърски тези, Софийски университет "Св. Климент Охридски";

2004 – 2008 г. – хоноруван преподавател, Нов български университет, София;

1995 – 2005 г. – хоноруван преподавател, Бургаски свободен университет;

1994 – 1996 г. – доцент по антична и западноевропейска литература (съвместител), ръководител на докторант, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски";

2002 – 2013 г. – лектор в магистърска програма "Преводач редактори", Софийски университет "Св. Климент Охридски".

 

Членства

Говорими езици

 

Самооценка

Разбиране

 

Говорене

 

Писане

Чужди езици

Слушане

Четене

Участие в разговор

Самостоятелно устно изложение

 

 

 

 

 

 

 

английски

В2

С2

В2

В2

В2

немски

А1

В2

А2

А1

А1

френски

А1

С2

А1

А1

А2

руски

В1

С2

А2

А2

А1

гръцки

В1

В1

А2

А1

А1

 

 

 

 

 

 

 

Публикации

 

- КНИГИ:

 Авторски:                                                                                         

1. Записки от преддверието. Теория и практики на заглавието. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски", 2014. ISBN 978-954-423-927-5. Рецензии: Марин Бодаков. Клео Протохристова. „Записки от преддверието. Теория и практики на заглавието" в. Култура, бр. 18 (2764), 16 май1 с.2. Витрина. Клео Протохристова. „Записки от преддверието. Теория и практики на заглавието". Литературен вестник,  2014,  бр. 15, 16-22 април, с.5. Десислава Узунова. В преддверието на текста. Литературата, кн.13 (2014), с. 212-214.                                                                         

2. Парадоксите на незавовимото. Велико Търново: Фабер, 2010. ISBN: 978–954–400–317–3. Рецензии: Амелия Личева. Култура - Брой 45 (2618), 24 декември 2010; Младен Влашки. Анкета: Литературното събитие на 2010. Литературен вестник, 2010, бр. 42, с. 15; Изборът на Литературен вестник. Книгите на 2010: Клео Протохристова, Парадокси на неназовимото, изд. „Фабер", Велико Търново, 2010. Литературен вестник, 2010, бр. 42, Литературното събитие на 2010, с. 14; Сава Василев. Клео Протохристова. Парадоксите на неназовимото. Света гора, 2010-2011, с.741-742.                                                                                        

3. Огледалото – литературни, метадискурсивни и културносъпоставителни траектории. Пловдив: Летера, 2004. Рецензии: Мила Кръстева. Огледалото в огледалните култури на света. Български език и литература, 2005, № 4; Български език и литература (електронна версия), 2005, № 4; Електронно списание LiterNet, 01.11.2005, № 11 (72);, с. 6-7; Амелия Личева. Сред огледалата. В. Култура, бр.5, 11. 02.2005, с.2; Сега виждаме смътно, като през огледало… (редакционен материал). http://politiki.osf.bg – 03.06.2005; Дияна Николова. За огледалата на културата и за Клео Протохристова. В. Пловдивски университет, бр. 9(344), 2. 12. 2004.

4. Западноевропейска литература. Съпоставителни наблюдения, тезиси, идеи. Пловдив: Хермес, 2000; второ допълнено издание: Пловдив: Летера, 2003. трето издание: Пловдив: Летера, 2008. Рецензии: Амелия Личева. За западноевропейската литература – по европейски. В. Култура, 2000, бр. 36, 15. 08., с.2; Опити върху намерената книга (запис от семинара По повод… на Факултета по славянски филологии при Софийския университет „Св. Климент Охридски", посветен на книгата на Клео Протохристова „Западноевропейска литература" (записала Кристина Йорданова). Литературен вестник, 2000, бр. 39, 29.11.-5.12., с.12-13 Юлия Николова. Книгата… „няма край". Пловдивски университет „Паисий Хилендарски". Научни трудове, том 38, кн.1, 2000 – Филологии, с.751-754. Също и в Български език и литература, 2002, кн. 3-4, с.151-154. Електронна версия на: liternet.bg/publish8katalogabout/p//protohristovao.htm ; Книгите на 2000-та. Литературен вестник, 20-31.12, 2000, с. 24; Емилиян Николов. Литературните събития на 2000 г. http://litclub.dir.bg/lavica/2000/sub2000.htm.                                          

5. През огледалото в загадката. Литературни и метадискурсивни аспекти на огледалната метафора. Шумен: Глаукс, 1996. Рецензии: Амелия Личева. От справочника към огледалото. в. Литературен форум, бр. 37, 13-19.11.1996, 2.; Юлиан Жилиев. Съвършени изречения. в. Култура, бр. 47, 22. 11. 1996; Светла Черпокова. През огледалото в загадката… и по-нататък. в. Пловдивски университет, бр.18, 16.12.1996, 9; Светлозар Игов.  Загадката на огледалото. в. Литературен форум, бр.3, 22-28.1.1997, 1-6 (Също и в: Св. Игов. Привечер. София: Българска сбирка, 1999, 273-282); Рая Кунчева. Загадката на огледалото. в. Век 21, бр. 16, 1997, с. 14; Лидия Денкова. Световете на огледалната метафора. сп. Език и литература, кн. 3-4, 1997, 163-164; Диана Атанасова. Огледални перспективи. Литературен вестник, бр.21, 18-24.06.1997, с. 9; Светла Черпокова. Клео Протохристова. През огледалото в загадката… Пловдивски университет „Паисий Хилендарски". Научни трудове, том 34, кн.1, 1996 – филология, с.569-570. Иван Русков. Книгата и чудото (Страница за една оформяща се традиция). сп. Страница, кн.3, 1998, 86-88.                                                                                                 

6. Благозвучието на дисонанса. Опити върху междутекстовостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 1991; второ издание – Шумен:Алтос (Библиотека Академика), 1996. Рецензии: Атанас Бучков. Успешен опит в междутекстовостта. Сп. Тракия. 1992, кн.1, с.45-47; също и в Ат. Бучков. Литературнотеоретични фрагменти. Хермес, 1994; Рая Кунчева. Клео Протохристова. Благозвучието на дисонанса. Българска книга, 1992, кн.7, с.47-48; Св. Игов. Задълбоченост и широта на литературоведското мислене. Сп. Литература, 1991, кн.1, с. 154-156.                                              

7. Несъвършени изречения. Пловдив: Хр.Г. Данов, 1990; Рецензии: Светлозар Игов. Задълбоченост и широта на литературоведското мислене. Сп. Литература, 1991, кн.1, с. 154-156; Запрян Козлуджов. Реторическото съвършенство на „несъвършените изречения". Пловдивски университет „Паисий Хилендарски". Научни трудове, том 28, кн.1, 1990 – филологии, с.414-418; също и в Език и литерат,ура, 1991, кн. 3-4; 2.

  • Съставителство:

7. Атика в България. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски", 2013. ISBN 978-954-432-888-9. Рецензия: Мирена Славова. Атика в България. Литературен вестник,  2014,  бр. 15, 16-22 април, с. 4-5.

8. Пространствата на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. Светлозар Игов, т. 1 и 2, София: Изд.център „Боян Пенев", 2012.

9. Съдбата на Едип – българските маршрути. Уъркшоп&материали. Съст. К. Протохристова, С. Черпокова, С. Видева. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски",  2011. ISBN 978-954-432-666-3, Рецензии: Eva Stehlikova. Съдбата на Едип- българските маршрути [The Fate of Oedipus - Bulgarian Trajectories], (съст) Клео Протохристова, Светла Черпокова, Стефка Видева. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски", 2011,. Listy filologické 135, 1-2, 2012, 191-193.

10. Каква ни е Медея? Материали от уъркшоп (16 – 17 април 2008 г.), УИ „Паисий Хилендарски", съст. К. Протохристова, С. Черпокова, Пловдив, 2009.

11. Моцарт – литературни сюжети, тематизации, контексти. Пловдив: Пловдивски университет/Летера, 2008

12. Пенка Петкова. Вариации. София: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2006.

13. Да отгледаш смисъла. Сборник в чест на Радосвет Коларов. София: Издателски център „Боян Пенев", 2004 (съвместно с Рая Кунчева и Благовест Златанов)

14. Идентичности, отражения, игри. Юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. Симеон Хаджикосев. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски", 2004 (съвместно с Амелия Личева и Огнян Ковачев)

  • Съставителство  и коментар:

15. За Байрон и неговия „Манфред". В: Byron. Manfred. / Байрон. Манфред. Пловдив: Летера (поредица Текст/Контекст, серия bilingua), 2001, с.137-162.

16. Дебютната пиеса на Шилер и литературата на „Бурните гении". В: Schiller. Die Rauber / Шилер. Разбойници. Пловдив: Летера (поредица Текст/Контекст, серия bilingua), 2001, с.390-416.

17. Мопасан – майсторът на разказването. В: Мопасан. Бел Ами. Разкази. София: Анубис (поредица Европейският канон), 2001, с. 7-24.

18. За „четвъртия мускетар" и романа му „Граф Монте Кристо". В: Александър Дюма. Граф Монте Кристо, т.1 и 2. София: Анубис (поредица Европейският канон), 2001, с. 7-21.

19. Да чуеш звука от пляскането с една длан. В: Дж. Д. Селинджър. Девет разказа. Семейство Глас. Пловдив: Христо Г. Данов, 1985.

 

- СТАТИИ И СТУДИИ (избрани заглавия):

20. The Interpretations of the Tragic Myth in the works of Gheo Milev – Intertextuality and Theatricality. Сборник в чест на проф. Ева Стехликова. Бърно, 2010 (под печат)

21. Отново за направата на Гоголевия „Нос". Сборник, посветен на 200-годишнината от рождението  на Николай Гогол. ШУ „Епископ Константин Преславски" (под печат)

22. Back to the Pre-history of English Literary Studies in Bulgaria: Ivan Shishmanov's Academic Project. In: English Studies On This Side: Post-2007 Reckonings, Eds. Suman Gupta and Milena Katsarska, Plovdiv: Plovdiv University Press, 2009, pp. 271-282.

23. "Не съм от тях" – от реторическата конвенция към епистемологичния модус. В: „Не съм от тях". Канонът на различието. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Никола Георгиев, УИ „Св. Климент Охридски", С., 2009, с. 491-498.

24. Българската книга в аспектите на преводимостта и интеркултурната конвертируемост. В: Das Bulgarische Buch ausserhalb Bulgariens. Wiener Slavistisches Jahrbuch, Band 55, Wien: Univesitat Wien, Institut fur Slawistik, 2009, s. 109-118.

25. The Book as a Monument (The Case of Konstantin Pavlov's Remembrance of the Fear". 1963. In: L'oublié et l'interdit. Littérature, résistance, dissidence et résilience en Europe Centrale et Orientale (1947-1989). Editura Limes – Editions Rafael de Surtis, 2009, 211-216.

26. Emiliya Dvorianova In: Dictionary of Literary Biography. vol. 353, Twenty-First Century Central and Eastern European Writers . Columbia, S. C.: Gale Research Company, p. 69-72.

27. 1968 – литературната година като хронологичен парадокс. В: 1968. София: НБУ, Сиела, 2009, с. 135-148.

28. Възраждането и българското „възпитание на чувствата". В: Сред текстовете и емоциите на Българското възраждане, сборник в чест на Румяна Дамянова, Изд. „Изток-Запад", С., 2009, с. 326-333.

29. De l'ethnonyme « tziganes » et des pièges de vouloir être politiquement correct. Dans : RROMS d'EST en OUEST', Strasbourg: Université du Strasbourg. (под печат)

30. За пасторала и модерните му реактуализации. В: Misarum semper amator, сборник, посветена на проф. Димитър Бояджиев, УИ „Св. Климент Охридски". (под печат)

31. Часовниците в света на Гогол. Доброе слово дати. Славистични изследвания, посветени на доц. Лила Мончева. Шумен: Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», 2009, с, 105-112; също в: Славистика 3. В чест на ХІV международен славистичен конгрес, Охрид 2008. Университетско издателство „Паисий Хилендарски", 2008, 206-215.

32.  Как с часовници се правят светове. Литературна мисъл, 2008, кн. 1, 43-54.

28. Огледалата на Андерсен – епистемология и сюжетоизграждане. В: Непознатият Андерсен. Софийски университет „Св. Климент Охридски", 2008, 265-273. Западноевропейската литературна 1907 година – синхронни срезове и диахронни проекции. В: 1907. София: НБУ, Сиела, 2008, с. 60-75.

33. «Векът на Моцарт», или за принудата на контекстуализациите и частната полза от тях. В: Моцарт – литературни сюжети, тематизации, контексти. Пловдив: Пловдивски университет/Летера, 2008, с.57-64.

34. National Revival, Enlightenment Projects, and Attic Tragedy in Bulgaria – доклад на гръцко- българска конференция, организирана от Института за неоелинистични изследвания, Атина, октомври 2008 (под печат).

35. Time v. Narrative in The Brothers Karamazov – доклад на международна научна сесия в Оксфорд, Англия, септември 2008 (под печат).

36. "The Attic Tragedy and the Bulgarian Modernist Project". "Traditionnel, Identité, Modernité dans les cultures du Sud-Est européen: la littérature, les arts et la vie intellectuelle au XX-ème siècle. Editions de l'Institut d'Etudes Balkaniques, Artois Presses Universite, 2007, 294-301.

37. Medea in Bulgaria – Text vs. Scene. In: STEPHANOS. Tribute volume to Walter Puchner. Athens: Ergo editions, 2007.1009-1018.

38. Медея в България – текстове, спектакли, политика и реклама. Сп. Литературна мисъл, 2007, No2, 130-146.

39. Миграцията на понятията като експанзия на означаването. Казусът с часовника. Сборник доклади от конференцията на БАКСЛИТ Мигриращи култури и социални практики (под печат)

40. Лекционният курс на Иван Шишманов върху западноевропейските литератури на ХVІІІ век. Опит за критически анализ. Сборник доклади от конференцията Иван Д. Шишманов – култура и политика, проведена през ноември 2007 София: БАН (под печат).

41. Професор Петър Динеков. Контури и проекции на академичната фигура. Сборник, посветен на 100 годишнината от рождението на Петър Динеков (под печат)

42. Тематологията в настъпление. Методологически предпоставки и методически оползотворявания. В: Какво сравнява сравнителното литературознание. Сборник доклади от научна конференция на АКСЛИТ. София: БАН (под печат)

43. Часовниците в света на Гогол. Часовниците в света на Гогол. Славистика 3. В чест на ХІV международен славистичен конгрес, Охрид 2008. Университетско издателство „Паисий Хилендарски", 2008, 206-215; Също в: Доброе слово дати. Славистични изследвания, посветени на доц. Лила Мончева. Шумен: Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», 2009, с, 105-112.

44. «Векът на Моцарт», или за принудата на контекстуализациите и частната полза от тях. В: Моцарт – литературни сюжети, тематизации, контексти. Пловдив: Пловдивски университет/Летера, 2008, с.57-64.

45. Огледалата на Андерсен – епистемология и сюжетоизграждане. В: Непознатият Андерсен. Софийски университет „Св. Климент Охридски", 2008, 265-273.

46. Как с часовници се правят светове. Литературна мисъл, 2008, кн. 1, 43-54.

47. Западноевропейската литературна 1907 година – синхронни срезове и диахронни проекции. В: 1907. София: НБУ, Сиела, 2008, с. 60-75.

48. Невероятната Беатрис Уд. Фрагмент от панорамата на дадаизма. сп. „Страница", кн. 1, 2008, 204-206.

49. Защо алхимия и литература (в съавторство със Светла Черпокова). сп. „Страница", кн. 3, 2008,45-48.

50. Η αττική τραγωδία στη Βουλγαρία: Συναντήσεις και ενοράσεις. In: Μια σκηνή για τον Διόνυσο, Athens: Καπόν , 2009. ISBN: 978-960-6878-20-6

50. Back to the Pre-history of English Literary Studies in Bulgaria: Ivan Shishmanov's Academic Project. In: English Studies On This Side: Post-2007 Reckonings, Eds. Suman Gupta and Milena Katsarska, Plovdiv: Plovdiv University Press, 2009, pp. 271-282. Също и на: http://books.google.com/books?id=G_py-K8WMuIC&pg=PA1&dq=English+Studies+On+This+Side:+Post-2007+Reckonings&hl=bg&ei=nwiuTNuYE8jBswaK0KXSDQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCcQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false

51. "Не съм от тях" - от реторическата конвенция към епистемологичния модус. В: „Не съм от тях". Канонът на различието. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Никола Георгиев, УИ „Св. Климент Охридски", С., 2009, с. 491-498.

52. Българската книга в аспектите на преводимостта и интеркултурната конвертируемост. В: Das Bulgarische Buch ausserhalb Bulgariens. Wiener Slavistisches Jahrbuch, Band 55, Wien: Univesitat Wien, Institut fur Slawistik, 2009, s. 109-118.

53. The Book as a Monument (The Case of Konstantin Pavlov's Remembrance of the

Fear". 1963. In: L'oublié et l'interdit. Littérature, résistance, dissidence et résilience en Europe Centrale et Orientale (1947-1989). Editura Limes – Editions Rafael de Surtis, 2009, 211-216. Рецензия: www.lafauteadiderot.net/L-oublie-et-l-interdit - Cached Remi Boyer. L'oublié et l'interdit (L'oublié et l'interdit. Littérature, résistance, dissidence et résilience en Europe Centrale et Orientale (1947-1989) est un ouvrage collectif sous la direction de Roumania L. Stantchéva et Alain Vuillemin).

54. News from Partners. Parodos (European Network for Research and Documentation of Performances of Ancient Greek Drama), No 8, July 2009, 9. Също и на: http://www.ancientdrama.net/home/downloads/parodos%20vol%208.pdf

55. Emiliya Dvorianova In: Dictionary of Literary Biography. vol. 353, Twenty-First Century Central and Eastern European Writers . Columbia, S. C.: Gale Research Company, p. 69-72.

56. Тематологията в настъпление. Методологически предпоставки и методически оползотворявания. В: Голямото вписване, или Какво сравнява сравнителното литературознание. Сборник доклади от научна конференция на АКСЛИТ. София: УИ «Св. Климент Охридски», 2009, 17-24.

57. Възраждането и българското „възпитание на чувствата". В: Сред текстовете и емоциите на Българското възраждане, сборник в чест на Румяна Дамянова, София: Изд. „Изток-Запад", 2009, с. 326-333.

58. 1968 литературната година като хронологичен парадокс. В: 1968. София: НБУ, Сиела, 2009.

59. Две книги на житейската равносметка. сп. Страница, кн.3, 2009, 155-158.

60. The Bulgarian Oedipus. In: First International Conference Theatre and Theatre Studies in the 21st Century (Athens, 28 September – 1 October 2005). Proceedings, Edited by Anna Tabaki & Walter Puchner / Premier Congrès International Théâtre et études théâtrales au seuil du XXIème siècle (Athènes, 28 septembre – 1er octobre 2005), Actes. Sous la direction de Anna Tabaki & Walter Puchner, Ergo, Athens 2010.

Рецензии: Elena Papalexiou. Une discipline en pleine fermentation. Anna Tabaki & Walter Puchner (еds.), First International Conference. Theatre and Theatre Studies in the 21st Century (Athens, 28 September – 1 October 2005). Proceedings, Edited by Anna Tabaki &Walter Puchner, Ergo, Athеnes 2010, p. 542. Σ ΥΓΚΡΙ Σ Η / C O M P A R A I S O N 22 ( 2 0 11 ), 109-113;  Παρουσίαση: Ενημερωτικό Δελτίο ΙΝΕ/ΕΙΕ, τχ. 35, Δεκέμβριος 2010, σσ. 42-44.

61. National Revival, Enlightenment Projects and Attic Tragedy in Bulgaria. In: Greek-Bulgarian Relations in the Age of National Identity Formation. Eds. P. M. Kitromilides and Anna Tabaki. Institute of Neohellenic Research, Athens, 2010, 227-238; Рецензии:  «Με το βλέμμα στα Βαλκάνια» του Νίκου Μαυρέλου: Kitromilides P.M. – Tabaki A., Greek-Bulgarian Relations in the Age of National Identity Formation, Institute for Neohellenic Research, National Hellenic Research Foundation, p. 356, Η Αυγή online, 12/8/2012 -http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=706605 ; Maria TodorovaPaschalis M. Kitromilides and Anna Tabaki (eds.), Greek-Bulgarian Relations in the Age of National Identity Formation. Athens: Institute for Neohellenic Research, National Hellenic Research Foundation, 2010, 338pp.Nations and Nationalism, Volume 18, Issue 4, October 2012, pp. 769–771; Gerasimos AugustinosGreek-Bulgarian Relations in the Age of National Identity Formation by Kitromilides, P. M. and Tabaki, A. (eds), The Slavonic and East European Review, vol. 90, no 3, July 2012, pp. 539-543. Gerasimos AugustinosGreek-Bulgarian Relations in the Age of National Identity Formation by Kitromilides, P. M. and Tabaki, A. (eds), The Slavonic and East European Review, vol. 90, no 3, July 2012, pp. 539-543. Oliver Jens Schmitt, ‘‘Greek-Bulgarian Relations in the Age of National Identity Formation. Hgg. Paschalis M. Kitromilides /  Anna Tabaki […]'', Südost Forschungen, 71(2012), pp. 458-465.

62. За пасторала и модерните му реактуализации. В: Misarum semper amator, сборник, посветена на проф. Димитър Бояджиев, УИ „Св. Климент Охридски", 2010, 333-340.

63. Българските маршрути на Едип. Литературен вестник, год 19, 2-8.06.2010, 3-4;

64. Петър Динеков – от литературния мит към автентичното присъствие. В: Спомени и размисли за Петър Динеков. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2010, с. 72-89;

65. Отново за направата на Гоголевия „Нос". Във: Вечният Гогол. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски" (Издателство „Фабер"), 2010, с. 18-26;

66. Българският бръснар – фигура и социален статус. В: Концепти на българската култура. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски", 2010, с. 169-178.

67. „Флорентинската връзка" на Пловдив. сп. „Страница", кн.3, 2010, 139-145.

69. За осмия ден, за времето – от мига до вечността , и за любовта към ближния и към Бога (разговор с Теодора Димова). сп. „Страница", кн.2, 2010, 130-135.

70. The Interpretations of the Tragic Myth in the works of Gheo Milev - Intertextuality and Theatricality. Ad honorem Eva Stehlikova.. Praha: Filosoficky ustav AV CR, 2011, 289-296;

71. De l'ethnonyme « tziganes » et des pièges de vouloir être politiquement correct. Culture et Histoire dans l'Espace Roman., 07, cultures et arts Roumanie, Bulgarie. Strasbourg: Université du Strasbourg, 2011, 51-58.

72. Съдбата на Едип – българските маршрути. В: Съдбата на Едип – българските маршрути. Уъркшоп&материали. Съст. К. Протохристова, С. Черпокова, С. Видева. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски",  2011, с.9-23.

73. Music, Musical Performance, and the Bulgarian Reception of Attic Drama. http://arionbg.info/wp-content/uploads/2011/06/cleo_protokhristova.pdf

74. Литературата на Италианския ренесанс в България – конспекти и аксиологии. В: Сб. Научни трудове на Пловдивския университет (Филологически факултет), том 49, кн.1, сб.В, Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски", 2011, 249-258.

75. Литературно заглавие и междукултурен трансфер (казусът с романа на Димитър Динев Engelszungen/Ангелски езици). Следите на словото.  Юбилеен сборник в чест на проф. Диана Иванова. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски", 2011, 448-457.

76. Петър Динеков в българската академична традиция. Старобългарска литература, книга 43-44, 2010-2011, София: БАН, 5-15;

77. Срещи и разминавания в цъфналата ръж. Сп. Литературата, кн.8, 2011, 215-235;

78. Любка Липчева-Пранджева. Битие в превода. Българската литература на немски език (XIX-XX век). Studies on Language and Culture in Central and Eastern Europe. Hrsg. Christian Voß, Band 13. München- Berlin: Verlag Otto Sanger, 2010. Сб. Научни трудове на Пловдивския университет (Филологически факултет), том 48, кн.1, Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски", 2010, 538-543 (рецензия)

79. Дияна Николова. Идеята за човека в старогръцката лирика (Архаика и Класика). Сб. Научни трудове на Пловдивския университет (Филологически факултет), том 48, кн.1, УИ „Паисий Хилендарски", 2010, 533-537 (рецензия).

80. Time v. Narrative in The Brothers Karamazov In:Aspects of Dostoevskii, Art, Ethics and Faith. Reid, Robert and Joe Andrew (Eds.)
London: Rodopi, Ser. Studies in Slavic Literature and Poetics, 2012, 293-303. (Amsterdam/New York, NY) ISBN: 9042035145 ISBN-13: 9789042035140.

81. За Ламартин, Лоти и къщите им в Пловдив и Истанбул. В: България и Турция на междукултурния кръстопът: език, история, литература. Сборник научни доклади от международен симпозиум. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски", 2012, 6-17.

82. Поезията на Далчев и реабилитацията на настоящето. В: С възрожденски дух и модерен поглед. Сборник в чест на чл.-кор. проф. Милена Цанева. София: Академично издателство „Проф. Мъарин Дринов", 2012, 329-336.

83. Подстъпи към отношението литература – календар. В: Езикът на времето. Сборник с доклади по случай 70-годишния юбилей на проф. дфн Иван Куцаров. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски", 2012, 364-371.

84. Време срещу повествование в „Братя Карамазови". В: Пространствата на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. Светлозар Игов, т. 2, София: Изд.център „Боян Пенев", 2012, 112-125.

85. „Мечо Пух" и „Фиеста", или за възможностите на интерконтекстуалния прочит. В: Литературознанието като възможност за избор. Сборник в чест на Рая Кунчева. Институт за литература, БАН: Издателство „Контекст", 2012, 471-482.

86. Ханс Касторп и Танхойзер – родство по избор? Доклад, изнесен на конференцията на Академичен кръг по сравнително литературознание на тема „Опасни връзки/престижни връзки", април 2012 г. електронна публикация: www.youtube.com/watch?v=4n

87. „Западноевропейската литературна 1953/54 година" – биографични бележки и съдържателни акценти. В: Соня  Александрова. „Западноевропейската литературна 1953/54 година". Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски", 2012, 4-8 (предговор).

88. Литературата на Италианския ренесанс в България – конспекти и аксиологии. В: Сб. Научни трудове на Пловдивския университет (Филологически факултет), том 49, кн.1, сб.В, Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски", 2011, 249-258.

89. Литературната история като експанзия на календара. Страница, 2013, кн.1

90. Литературознанието: quo vadis. Разговор с Радосвет Коларов. Страница, 2012, кн. 4, с. 156-163.

91. По стъпките на града. Борис Минков. Град. Междинни полета. в. Култура, 2012, бр. 7 (24.02.), 8.

92. От „благите дъждове" и „топлия зефир" до „най-жестокия месец" – за литературните тематизации на април. В: Peregrinations of the text. Essays in Honour of Alexander Shurbanov. Sofia University Press „St. Kliment Okhridski", 2013, p. 158-166.

93. Миграцията на понятията като експанзия на означаването. Казусът на часовника. В: Мигриращи културни и социални практики. Университетско издателство „Св. Климент Охридски", 2013, с.121-129.

94. За един епизод от българската рецепция на старогръцката трагедия („Орестия на вили Цанков от 1986 – творчески идеи, критически реакции и идеологически контексти) В: Атика в България. Пловдив: Университетско издателство „Паисий  Хилендарски", 2013, с. 52-71.

95. Балканско добросъседство и belle epoque (За един епизод от „Път през годините" на Константин Константинов). В: Kültürlerarasi kavasakta Bulgaristan ve Türkiye. Ankara, 2013, 61-82.

96. Литературната история като експанзия на календара. Страница, 2013, кн. 1, с. 131-141.

97. Ханс Касторп и Танхойзер – родство по избор? – Литературен вестник, 2013, бр. 18, с. 10-11, 13.

98. Мандарини, самураи и други метаморфози. – Литературен вестник, 2013, бр. 38, с. 10-11, 13.

99. Успешен научен дебют. Предговор към Красимир Христакиев. Високата комедия на Молиер. Велико Търново: Фабер, 2013.

100. Notes on a Bulgarian Oresteia (Villi Tsankov's stage adaptation of 1986 – artistic choises and the response of critics). In: Challenging Limits: Performances of Ancient Greek Drama, Controverses and Debates. Athens: Academy of Plato & University of Athens, 2014.

101. Литературната история като експанзия на календара. В: Календарът в литературата/културата. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски", 2014, с. 5-22. ISBN 978-954-577-817-9

102. „Соната на призраците" и европейската литературна 1907 година. В: Огуст Стриндберг и ХХІ век. Материали от българо-шведски семинар, проведен в Софийския университет „Св. Климент Охридски" (14-15 март 2012) и посветен на стогодишнината от смъртта на Огуст Стриндберг. София, 2014. ISBN 978-954-07-3460-6.

103. Защо (и как) да четем „Жюл и Жим"? Via Signorum 1. Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на проф. дфн Добрин Добрев. Шумен: Университетско издателство „Константин Преславски", 2014, с. 12-30. ISBN 978-954-577-307-7

104. The Architecture of Art Nouveau / Secession and Bulgarian Literature. In: Time and Beauty: Art Nouveau  in Bulgarian Cities. Ed. Vittore Collina. Drukkerij Wilko, The Netherlands, 2014, p. 64-70. ISBN 978-0-692-25963-4

105. Среща по разклоняващи се пътеки (Роберт Ралзер и Зебалд в България). В. Култура, 2014, бр. 42, 12 декември, с. 7.

106. Кръстопътността като персонална фигура. Али паша от Тепелени - факти, легенди и литературни репрезентации (на български и турски език). В: Трети българо-турски колоквиум „България и Турция на междукултурния кръстопът: език, история, литература. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски", 2014, 118-137.

 

- Учебници и учебни помагала:

107. Протохристова, К., С. Черпокова, А. Странджева, Д. Николова, Е. Иванова, Литература за осми клас. Учебник, ИК „Анубис", С., 2009.

108. Протохристова К., С. Черпокова, Н. Даскалов. Литература за шести клас. Мултимедиен продукт, ИК „Анубис", С., 2011 (CD).

109. Протохристова, К., С. Черпокова, А. Странджева, Н. Даскалов, Д. Янев. Литература за седми клас. Мултимедиен продукт, ИК „Анубис", С., 2011 (CD).

110. Протохристова К. и колектив.  Наръчник по литература за V-VII клас. София: Анубис, 2014.

111. Протохристова К. и Н. Даскалов. Профилбук по литература за VІ клас. Изд. Анубис, 2013

112. Протохристова К. и Н. Даскалов. Профилбук по литература за VІІ клас. Изд. Анубис, 2013.

113. Протохристова К. и колектив. Помагало по литература за държавен зрелостен изпит. Изд. Анубис, 2013.

114. Протохристова К., С. Черпокова. Христоматия по литература за 11 клас, ИК „Анубис", С., 2009.

115. Протохристова К., Т. Ичевска. Христоматия по литература за 12 клас, ИК „Анубис", С., 2009.

116. Протохристова, К., Е. Иванова и др.  Знаещи и можещи по литература, 11 клас. ИК „Анубис", С., 2009.

117. Протохристова, К., Е. Иванова и др. Знаещи и можещи по литература, 12 клас. ИК „Анубис", С., 2009.

118. Протохристова, К, Е. Иванова, Т. Ботушарова . Знаещи и можещи по литература, 8 клас. ИК „Анубис", С., 2009.

119. Протохристова, К., С. Черпокова, А. Странджева, Н. Даскалов Помагало по литература ЗИП за VІІ клас. ИК "Анубис", 2008.    

 

 

Дейности

 

2011-2013 г. – член на редакционната колегия на научното списание „Poznańskie Studia Slawistyczne".

2012-2013 г. – асоцииран член на редакционната колегия и рецензент към научното списание "Revista de Filología Inglesa".

1998-2010 г.  – Член на СНС по литературознание към ВАК.

1999-2007 г. – Председател на Общото събрание на Пловдивския университет.

1996-2013 г.  – Член на редколегията на сп. Език и литература.

1998-2013 г. – Член на редколегията на сп. Страница.

 

- Преподовотелска работа в чужбина:

1991 - 1993 г. – Лектор по български език, литература и култура, Вашингтонски университет, Сиатъл.

 

                          Лекции по индивидуална покана и по програма „Еразъм":

1. Страсбургски университет, Франция (2014): Rock Music as Literature; "Сибирский цирюльник" Никиты Михалкова и парадокс цирюльника

2. Колумбийски университет, Ню Йорк, САЩ (2014): 1968 – The Literary Year as an Anachrony; "The Barber of Siberia" and "The Barber Paradox"

3. Лятна школа за старогръцка драма на ARCNET (2014): Aristophanes in Bulgaria and the Case of "Assemblywomen."

4. Виенски университет, Австрия (2013): Rock Music a Literature.

5.Истанбулски университет, Турция (2013): „Сибирский цирюльник" Никиты Михалкова и парадокс цирюльника.

6. Валядолидски университет, Испания (2012) – Japanese Culture in Comparative Perspective (the Case of Mirrors and Mirroring);  Visual Emblems of Twentieth Century Literature

7. Познански университет „Адам Мицкевич", Полша (2011) - Поезията на Атанас Далчев и нейният европейски контекст. 

8. Валядолидски университет, Сория, Испания (2010) - Titling and Translation – the Case of D.H. Salinger's "The Catcher in the Rye".

9. Университета на Анкара, Турция (2009) - Mirrors and Mirroring – Comparative Paradigmatics,

10. Университет на Гьотинген, Германия (2008) -  „Сибирский цирюльник" Никиты Михалкова и парадокс цирюльника,

 

 

Дипломанти и Докторанти

Други

 

 - Награди:

2006 г. - за най-добър проект по НПД;

2005 г. - на Университетска фондация-Пловдив за научна дейност;

1999 г.  - за най-добра публикация в сп. Език и литература;

1998 г. - награда "Пловдив" за цялостно творчество;

1997 г. - за най-добра книга по литературознание на в. Век 21;

1991 г. - награда на ПУ за най-добра книга, издадена през годината.