доц. д-р Гергина Кръстева


Телефон: +359 32 261 262
Мейл: g.krysteva@gmail.com
Кабинет: Ректорат, ет. 2, каб. 250.

Област на научната квалификация

История на съвременната българска литература, модерната литература на балканските страни.

Образование

 

1994 г. – магистър по Българска филология, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий";

2008 г. – доктор по филология.

Професионална кариера

 

1998 – 2001 – журналист, Янтра-Прес АД, Велико Търново;

2001 – 2002 г. – сътрудник-репортер, Пресгрупа ВАЦ България (вестник 24 часа Пловдив);

2003 – 2006 г. – хоноруван преподавател във Филологически факултет, Пловдивски университет "Паисйй Хилендарски";

2008 г. – асистент, Филологически факултет, Пловдивски университет "Паисйй Хилендарски";

2009 г. – старши асистент , Филологически факултет, Пловдивски университет "Паисйй Хилендарски";

2011 г. – главен асистент , Филологически факултет, Пловдивски университет "Паисйй Хилендарски";

от 2008 г. – редовен сътрудник на списание за българска литература „Страница".

Членства

 

- Постоянен асоцииран член на изследователски екип (сектор „Университетски центрове в страната") на научноизследователска програма „Литературата на Народна република България (1946-1990)". (Вж: Към нова литературна история. Пет години научноизследователска програма „Литературата на Народна република България (1946-1990), София, Кралица Маб, 2013, с. 23-26.)

 

Говорими езици

 

Самооценка

Разбиране

 

Говорене

 

Писане

Чужди езици

Слушане

Четене

Участие в разговор

Самостоятелно устно изложение

 

 

 

 

 

 

 

руски

С1

B2

В2

В2

В2

английски

C1

C1

B2

B2

B1

 

 

 

 

 

 

 

Публикации

 

- СТАТИИ И СТУДИИ (избрани заглавия):

1. Дискусиите за съвременната българска поезия в литературната периодика от 70-те години на ХХ век – В: Научна конференция 2005 за млади научни работници и студенти. Сборник (Доклади). 12 март 2005, Пловдив. Федерация Образование и наука при пловдивски висши учебни заведения. Технически университет – София, филиал – Пловдив. "Имеон", Пловдив, 2005, с. 325-331.

2. Хипостази на поетическото изкуство (Българската лирика в края на 60-те и началото на 70-те години на ХХ век) – В:Scientific Researches of the Union of Scientists Plovdiv, Series B. Natural Sciences and the Humanities, Vol. VI (Balkan Conference of young scientists 16-18 June 2005 Plovdiv), Plovdiv, 2006, с. 148-153.

3. Паролата Алипиев – В: "Поетите. Времената. Традициите. Петър Алипиев (Изследвания. Материали. Спомени)", Сборник с доклади от национална конференция "Петър Алипиев и неговото поколение в литературата"В. Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2007, с. 47-50.

4. Литературният кабинет в българската лирика от края на 60-те и началото на 70-те години на ХХ век в контекста на самонаблюдателността – В: "Интериорът във фолклора, литературата, изкуството/културата", Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2007, с.160-168.

5. "Тиха лирика" или "тихая лирика" (за раждането на една критическа метафора в българската литературна история) – В: "Славистика III" (Сборник в чест на XIV Международен славистичен конгрес Охрид 2008), Университетско издателство "Паисий Хилендарски", Пд., 2008, с. 393-409.

6. „Епопея на незабравимите" – усвояване и конструиране на историческата памет" – В: Сб. „Иван Динков в българската литература и култура" (библиотека Личности, книга втора), изд. „Кралица Маб", Департамент „Нова българистика" на Нов български университет, С., 2009, с. 90-100.

7. 1968:Една визуална емблема – В: Сб. „1968" (поредица „Годините на литературата. Книга трета), изд. Департамент „Нова българистика" на Нов български университет, изд. „Сиела", С., 2009, с.377-390.

8. „На тишината светлата феерия или как заседава Изпълкомът" – В: Сб. Христо   Фотев в българската литература и култура", съст. Пламен Дойнов, изд. "Кралица Маб", Департамент Нова българистика на НБУ, С., 2010, с.108-115.

9. Детство на Балканите или за синдрома „Питър Пан" в съвременната белетристика на някои балкански литератури – В: Научни трудове на Пловдивски университет (Филология), том 47, кн.1, Сб. А (Паисиеви четения „Език-литература-обществени институции"– 26-27 ноември), Пд. 2009 г. , с. 345-354.

10. България – сляпата памет (Художествени образи на България през погледа на автора чужденец в три съвременни романа), Сп. „Страница", бр.4, 2010 г., с.153-158.

11. Литературният кабинет (Някои наблюдения върху фигурата на литературния кабинет в българската поезия от 60-те и 70-те години на ХХ век) – В: Литернет (Публикация от 08.10.2007, № 10 (95)

12. Екатерина Йосифова. Посвещения – В: Сб. „Екатерина Йосифова в българската литература и култура" (библиотека Личности), изд. „Кралица Маб", Департамент „Нова българистика" на Нов български университет, С., 2010, с. 107-113.

13. Иде ли смяна? (Българската лирика от 70-те на ХХ век – дискусии в периодичния печат, литературнокритически оценки и литературноисторическо конструиране на периоди, стилове, автори, теми) В: http://liternet.bg/publish20/g_krysteva/ide-li-smiana.htm.20.10.2011 г. №10(143).

14. Лирическият глас в поезията от края на 60-те и 70-те години на ХХ век (сътворяване на тишината, фигури на мелодията, спазми на мълчанието) В: http://liternet.bg/publish20/g_krysteva/liricheskiiat-glas.htm. 31.01.2012 г. №1(147)

15. Иван Цанев – време, погледи, отражения. В: Сб. Иван Цанев в българската литература и култура", съст. Пламен Дойнов, изд. "Кралица Маб", Департамент Нова българистика на НБУ,  С., 2012, с.125-143.

16. Иде ли смяна? (Българската лирика от 70-те на ХХ век – дискусии в периодичния печат, литературнокритически оценки и  литературнокритическо конструиране на периоди, стилове, автори, теми В: Сб. „НРБ – литературата. История, понятия, подходи", изд. на Департамент Нова българистика на НБУ, С., 2012, с. 334-367.

17. Лирическият глас в поезията от края на 60-те и 70-те години на ХХ век (сътворяване на тишината, фигури на мелодията, спазми на мълчанието)В: Сб. „НРБ – литературата. История, понятия, подходи", изд. на Департамент Нова българистика на НБУ, С., 2012, с.182-211.

 18. „Пеят птици" или за един лирически модел в поезията от края на 50-те и рез 60-те години на ХХ век". В: Сб. "Литература на близкото минало", УИ на ЮЗУ „Неофит Рилски", Благоевград, 2012, с.100-110.

 19. „Поетическо изкуство" или разноликият канон (Наблюдения върху българската поезия от 60-те и 70-те години на ХХ век в контекста на проблема за лирическата самонаблюдателност). В: Сб. Пространствата на Словото. Юбилеен сборник в чест на проф. д. ф. н. Светлозар Игов. Т. 1, С., ИЦ "Боян Пенев", 2012, с. 629-646.

20.  „Паисий на фронта"  или как се чества 200-годишния юбилей на „История славянобългарска". В:Научни трудове на Пловдивски университет, том 50, кн.1, Сб.А, 2012 г., с.96-106.

21. В „утробата на кита" или „тихият вик" на българските поети през 60-те и 70-те години на ХХ век. В:Poznanskie studia Slawistyczne, Numer 6, 2014 (Dysydenci), с.311-324.

 

 

 

Дейности

- Проекти:

2009 – 2011 година –  "Битието на книгата (Диктатурата на духа и конституцията на зло/употребите)". Проектът, дейността по който бе отчетена през м. януари, 2011 г., е подпомаган от фонд "Научни изследвания" (поделение НПД) при Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Ръководител на проекта е доц. д-р Иван Русков, членове: доц. д-р Татяна Ичевска, доц. д-р Елена Гетова, гл.ас. д-р Гергина Кръстева;

2013 – 2014 г. Международен проект за студенти-българисти „Текстът „Левски" – прочити в свой и чужд контекст", Ръководител: Проф.дфн Любка Липчева-Пранджева;

 

 

Дипломанти и Докторанти

Други