гл. ас. д-р Здравко Дечев


Телефон: +359 32 261 275
Мейл: zetridy@abv.bg
Кабинет: Ректорат, ет. 2, каб. 242.

Област на научната квалификация

Българска възрожденска литература, български фолклор, литературна теория, история на литературата.

Образование

 

2002 г. – магистър по  Българска филология, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски";

2013 г. – доктор по филология.

Професионална кариера

 

2007 – 2013 г. – хоноруван асистент, Филологически факултет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски";

2013 – 2014 г. – асистент, Катедра по история на литературата и сравнително литературознание, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски";

2014 г. – главен асистент, Катедра по история на литературата и сравнително литературознание, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски";

от 2007 г. – сътрудник към сп. „Страница" чрез рубриката „Страници на Здравко Дечев" – следствие от интереса му към съвременните явления и процеси в българската литература. Публикува анотации и рецензии за съвременни български автори в „Литературен вестник", във в. „Култура", във в. „Словото", в рубриката Литературна събота на в. „Марица";

от 2014 г. – гост лектор във Филиала на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", гр. Кърджали.

Членства

Говорими езици

Публикации

 

- МОНОГРАФИИ:

1. Устност – писменост във възрожденската култура (Феноменология на българския глас). Пловдив: Жанет 45, 2014, 232 с.         

- СТАТИИ И СТУДИИ (избрани заглавия):

2. Феноменология на българския глас (Проблемът устност – писменост във възрожденската култура). Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор по номенклатурна специалност 05. 04. 02. Българска литература (Отношението словесен фолклор – литература), Пловдив, 2013, 36 с.

3. Проф. Ив. Д. Шишманов за словесността (Размисли върху "Значението и задачата на нашата етнография"). В: Иван Шишманов – Форумът, кн. 1. София, изд. БАН, 2005, 176 – 181.

4. Гласът на виното, или една Оджакова философия за гласа и виното. В: Интериорът във фолклора, литературата, изкуството и културата. Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски", 2007, 145 – 150.

5. Устното и писменото поданство на словото (възрожденски визии). В: Отвъд думите: превращенията на смисъла. Пловдив, 2006, 26 – 29.

6. Словеснейшият възрожденец – (не)възможности на образа. В:  Научни трудове на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" , т. 47, кн.1, сб. Б., 2009 – Филология, 182 – 197. 

7. Трапезата в литературното пространство – култорологични и литературносъпоставителни аспекти (в съавторство). В: Научни трудове на Университет по хранителни технологии – Пловдив, Том LIII, Свитък 2, 2006, 392 – 397.

Дейности

Дипломанти и Докторанти

Други

 

- Участия в проекти:

1. Трапезата в литературното пространство (културологични и литературносъпоставителни аспекти).  Научен проект под ръководството но доц. д-р Иван Русков, финансиран от фонд НПД на ПУ „П. Хилендарски". Участие за периода 2006 – 2007 г. като съавтор.