доц. д-р Мила Кръстева


Телефон: +359 32 261 476
Мейл: studentipu20@gmail.com
Кабинет: Ректорат, ет. 2, каб. 216

Област на научната квалификация

Българска възрожденска литература, литературна теория, история на литературата, теоретична психоанализа.

Образование

 

 

1989 г. – магистър по по Българска филология с втора специалност по Английска филология, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий".

1997г.  – доктор по филология.

 

- Специализации:

 

август 1992 г. – летен семинар по съвременен гръцки език в Солунски университет, Солун, Гърция.

 

Мила Кръстева е родена през 1960 г. в гр. София. Завършва 114 АЕГ в София (1978) и българска филология с втора специалност по английска филология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий" (1989). Защитава докторска дисертация (1997). Доцент (2005) по Българска възрожденска литература в ПУ Паисий Хилендарски". Гост-лектор във ВТУ (2004-2006); лектор по български език, литература и култура в Пекинския университет за чужди езици в Китай (2006-2007); гост-лектор във филиала на ПУ в Кърджали (2007-2008); гост-лектор във филиала на ПУ в Смолян (2015-2017). Лектор по „Еразъм+" в университетите: „Н. Коперник" (Полша, 2010); Анкарския университет (Турция, 2011); „Е. Лоранд" (Унгария, 2012); „Т. Масарик" (Чехия, 2014); Карловия университета (Чехия, 2016); Демокритов универсиет (Гърция, 2017); познански университет „Адам Мицкевич" (Полша, 2018). М. Кръстева е участвала с доклади в международни конференции в Унгария (Сегед), Полша (Краков, Лодз), Русия (Москва, Санкт-Петербург, Магнитогорск), Украйна (Бердянск), Белорусия (Минск), Иран (Техеран), Сърбия (Нови Сад) и др. Член е на „Общество за проучване Българско общество за пручване на 18. век".

 

 

Професионална кариера

 

  от 1997 г. – щатен преподавател по Българска възрожденска литература
  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

1997 – 1998 г. – хоноруван преподавател в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Катедра по английска филология, Пловдив;

1997 – 1998 г. – хоноруван преподавател по английски език (граматика, лексика, превод) ЮЗУ "Неофит Рилски", катедра за чужди езици, Благоевград;

2005 г. – доцент по Българска литература;

2004 – 2006 г. – гост  лектор по Българска възрожденска литература във Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий";

от 2007 г. – член на Факултетния съвет на Филологическия факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски";

2007 – 2008 г. – гост лектор по българска възрожденска литература във филиала на Пловдивския университет „Любен Каравелов", Кърджали.

2015 – 2017 г. – гост лектор по Българска следосвобожденска литература
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", филиал "Дичо Петков", Смолян.

 

 

Членства

 

- Ръководител на организационния комитет на Юбилейната международна научна конференция „250 години „История славянобългарска" (Пловдив, 2 – 3 ноември 2012), а също и на пътуващия семинар „По стъпките на Паисий Хилендарски", преминал по маршрута: Пловдив – Крагуевац – Нови Сад – Слремски Карловци – Банско – Пловдив – Асеновград (22 – 27 октомври 2012);

- Член Националния инициативен комитет за Юбилейните чествания на четвъртхилядолетната история на „История славянобългалрска", учреден към Президентството на Република България (2012);

- Член на Съюза на учените в България.

 

 

ЗАБЕЛЯЗАНИ ЦИТИРАНИЯ НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ НА ДОЦ. Д-Р МИЛА КРЪСТЕВА

Филологически факултет, Катедра по история на литературата и сравнително литературознание, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски"

E-mail: milakrasteva@uni-plovdiv-net

 

Мила Кръстева. Сюжетът в българските възрожденски повести. Моделът „нещастна фамилия" в повестите на Васил Друмев, Илия Блъсков и Любен Каравелов. София, РИК „Култура", 1995, 168 страници. ISBN 954-90045-1-1.

Цитира се от:

 1. Светла Черпокова. Времето – другият ключ към познати проблеми или възрожденският текст между мита и историята. (По примери от „Горски пътник"  на Георги Раковски). – Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски". Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски", 1997, т. 35 (1). Цитира се на стр. 384.
 2. Владимир Донев. Фолклор и наративно моделиране в белетристиката на Любен Каравелов. В. Търново, „ПАН-ВТ", 1998. ISBN 954-9507-50-5. Цитира се на стр. 127.  
 3. Лидия Михова. Модерните потреби на Възраждането. София, „Полис", 2001, 160 страници. ISBN 954-91011-2-6. Цитира се на стр. 93.
 4. Николай Чернокожев. От Възръждане към прераждане или изкушенията на българката. (Чужденецът и неговите властвания в литературата на Българското възраждане). София, „Фигура", 2003, 207 страници. ISBN, 9549985032. Цитиране на стр. 47.
 5. Юлия Николова. Записки по възрожденска литература. Университетски учебник. Пловдив, „Хермес", 2004, 439 страници. ISBN 9542601972. Цитира се на стр. 425.
 6. Николай Аретов. Национална митология и национална литература: сюжети, изграждащи българската национална идентичност в словесността от XVIII и ХIХ век. София, „Кралица Маб", 2006. ISBN 954-533-066-X. Цитира се на стр.: 156; 505.
 7. Румяна Дамянова. Травмата – психосоциална слeда вьв вьзрождeнския повeдeнчeски рeпeртоар. – Slavia Meridionalis 7 SOW, Warszawa 2007, № 7, с. 1 – 12. Цитира се на стр. 4.
 8. Румяна Дамянова. Емоциите в културата на Българското възраждане. София, „Сиела", 2008. ISBN 978-954-28-0274-7. Цитира се стр.: 3; 33.
 9. Здравко Дечев. Устност – писменост във възрожденската култура. Пловдив, „Жанет 45", 2015, 229 страници. ISBN 978-619-186-108-8. Цитира се на стр. 182.

 

Мила Кръстева. От разпятието до мрака. Към сюжета за българските възрожденски идентичности. Пловдив, „Макрос 2000", 2001, 196 страници. ISBN 954-702-075-7.

Цитира се от:

 1. Юлия Николова. Записки по възрожденска литература. Университетски учебник. Пловдив, „Хермес", 2004, 439 страници. ISBN 9542601972. Цитира се на стр. 425.
 2. Николай Аретов. Национална митология и национална литература: сюжети, изграждащи българската национална идентичност в словесността от XVIII и ХIХ век. София, „Кралица Маб", 2006. ISBN 954-533-066-X. Цитира се на стр.: 156; 505.
 3. Анна Алексиева. Поемата „Стоян и Рада" от Найден Геров –  разделението на културните езици. – Литературна мисъл, 2007, № 7. Цитира се на стр. 9.

 

Мила Кръстева. Паспортът на „Малаков". – Страница. Списание за литература и хуманитаристика, 2002, № 2, с. 97 – 103, ISSN 1310-9081. Също в: Модерността вчера и днес. Българско общество за проучване на XVIII век, 2002, < http://www.bulgc18.com/modernoto/mkrasteva.htm> 

Цитира се от:

 1. Румяна Дамянова. Емоциите в културата на Българското възраждане. София, „Сиела", 2008. 978-954-28-0274-7. Цитира се на стр. 161.
 2. Ваня Добрева. Предметът и неговата структурообразуваща роля в комедията „Малакова".  – Балканистичен форум, 2012, № 2, с. 137 – 141, <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=117794>
 3. Надежда Стоянова. „Мода и време (Върху критически текстове от 20-те и 30-те години на ХХ век)". – Българският литературен модернизъм. Фонд „Научни изследвания" при Министерството на образованието и науката с договор  (ДФНИ – К01/11 от 30.11.2012), <http://bgmodernism.com/Nauchni-statii/n_stoyanova>
 4. Дияна Николова. Балканите – между Изтока и Запада (културно-исторически репрезентации и литературни „диалози"). – Philosophia, 2017, № 15, с. 162 – 185. ISSN: 1314-5606. Цитира се на стр.: 174; 178;18.

 

Мила Кръстева. Да поменем срама си. – Български език и литература. Научно методическо списание. Министерство на образованието и науката, г. ХLІІІ, 2003, № 2, с. 30 – 36. Също в: LiterNet, № 11 (39), 11.11.2003 <https://liternet.bg/publish7/mkrysteva/da.htm

Цитира се от:

 1. Красимира Кацарска. Социалните роли на Паисий Хилендарски в неговата „История славянобългарска" (според някои от българските възрожденисти). – Паисиеви четения: 250 години „История славянобългарска". Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски". Отг. ред. Жоржета Чолакова. Пловдив, 2 – 3 ноември 2012, том 50, № 1, сб. А, Филология, с.  296 – 308. Цитира се на стр.: 297; 298; 300;  306.

 

Мила Кръстева. (Светло)сенките на Възраждането и сянката на Чинтулов. От неудобното Възраждане към непопулярната психобиография на Добри Петров Миндов от Сливен. София, „Ромина", 2004, 288 страници. ISBN 954-8971-70-4.

Цитира се от:

 1. Румяна Дамянова. Емоциите в културата на Българското възраждане. София, „Сиела", 2008. ISBN 978-954-28-0274-7. Цитира се на стр. 35.

Мила Кръстева. Тъй отива смехът. – Класика и авангард: Юбилеен сборник по случай 70 год. на проф. Иван Сарандев. Ред. Свилен Каролев и др. София, БАН "Боян Пенев", 2006, с. 29-37. ISBN 978-954-8712-39-2.

Цитира се от:

 

19. Ваня Добрева. Автореферат на дисертация за присъждане на научната и образователна степен „Доктор на филологическите науки" (2010).

 

 

Мила Кръстева. Теополисът на историята. – Филологическо списание, реферирано и индексирано в ERIH PLUS и CEEOL.  В. Търново, 2009, № 1, с. 1 – 25. ISSN: 2367 – 8585 (Online); ISSN: 0861-7902 (Print).  <https://belb.info/spisanija/proglas/2009.1/Krysteva_Mila.html>

 

 

Цитира се от:

 

20. Албена Хинкова. За династичните списъци и някои митотворчески подходи в две епохи. – Докторантски бюлетин, № 3 (3), 2012 (I). Гл. ред. Албена Хинкова. София, Докторантския съвет при БАН, с. 47 – 66. ISSN 1314–6270 (Print) ISSN 1314–6637 (Online). Цитира се на стр.: 58; 62, < http://justmathbg.info/files/bas/bulletin_k

 

Мила Кръстева. „История славянобългарска" на отец Паисий: каноничната памет на публичния патриархат и Големите новобългарски разкази. – Човекът и езикът универсум: Юбилеен сборник по случай 60-годишнината на доц. д-р Иван Чобанов. Отг. ред. Борян Янев. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски", 2009, с. 90 – 96, ISBN 978-954-423-504-8.

Цитира се от:

 

21. Албена Хинкова. За династичните списъци и някои митотворчески подходи в две епохи. – Докторантски бюлетин, № 3 (3), 2012 (I). Гл. ред. Албена Хинкова. София, Докторантския съвет при БАН, с. 47 – 66. ISSN 1314–6270 (Print) ISSN 1314–6637 (Online). Цитира се на стр.: 58; 62, <http://justmathbg.info/files/bas/bulletin_kn3.pdf>.

 

Мила Кръстева. Патрицентричната политическа фамилия в „История славянобългарска" на отец Паисий. – Български език и литература, 2009, № 1, с. 12 – 28. Също в: LiterNet, № 5 (114), 28.05.2009, <https://liternet.bg/publish7/mkrysteva/patricentrichnata.htm>. 

Цитира се от:

 

22. Красимира Кацарска. Социалните роли на Паисий Хилендарски в неговата „История славянобългарска"  (според някои от българските възрожденисти). – Паисиеви четения. 250 години „История славянобългарска". Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" Отг. Ред. Жоржета Чолакова. Пловдив, 2 – 3 ноември 2012, том 50, № 1, сб. А, Филология, с.  296 - 308. Цитира се на  стр.: 297;  298; 300;  306.

23. Соня Александрова. Западна Европа между 1722 и 1773 – векът на Просвещението. – Поклон пред буквеното слово: Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. П. Пенев. Ред. Антоанета Джельова. Пловдив, FastPrintBooks, с. 489 – 497, 2017. Цитира се на стр. 495.  

 

Мила Кръстева. (Не)знайното за Геровия препис на „История славянобългарска" и за културните връзки Паисий – Геров. – Геров препис на „История славянобългарска". Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски", 2012, с. 149 – 174. ISBN 978-954-423-803-2.

Цитира се от:

 

24. Мариана Куршумова. Поп-Йоановият препис на „История славянобългарска" като част от текстовото семейство на Рилската преправка(лексикално-семантични съпоставки). – Електронно списание LiterNet, 17.08.2014, № 8 (177), <https://liternet.bg/publish30/mariana-kurshumova/pop-joanov-prepis.htm>.

25. Мариана Куршумова. Геровият препис на „История славянобългарска", или за знаците на историчността и осъществения езиков континюитет. – Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски". Том 51, № 1, сб. А, Филология, Езикознание. Отг. ред.: Дияна Иванова, Жоржета Чолакова. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски", 2013, с. 49 – 68. Цитира се на стр.: 50; 51; 67.

26. Мариана Куршумова. Наблюдения върху лексико-семантичните различия в Геровия препис на „История славянобългарска". – Матеріали ІІІ Міжнародного науково-методичного семиінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (Бердянский государственный педагогический университет,  15 – 16 травня 2014 р). Збірник тез. Ред. В. I. Кирева и др. Бердянск, БДПУ, 2014. с 164 – 167. УДК378 (092-БДПУ) (031) І-90 І-90, с. 168 – 170. Цитира се на стр. 170.

27. Атанаска Тошева. Преписите от кръга на Рилската преправка (1825) на „История славянобългарска" – проекция на книжовноезиковите процеси през първата половина на XIX век. – Матеріали ІІІ Міжнародного науково-методичного семиінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (Бердянский государственный педагогический университет,  15 – 16 травня 2014 р). Збірник тез. Ред. В. I. Кирева и др. Бердянск, БДПУ, 2014. с 164 – 167. УДК378 (092-БДПУ) (031) І-90 І-90, с. 158 - 164. Цитиране на стр. 170 – 173. Цитира се на стр. 173.

 

Геров препис на „История славянобългарска". Първо фототипно издание. Поодготовка за печат, изследване и научен коментар Мила Кръстева.  Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски", 2012, 175 страници. ISBN 978-954-423-803-2.

Цитира се от:

 

28. Маргрет Димитрова, Димитър Пеев. Из историята на „Историята" – преписи и преработки на Паисиевия текст. – Паисиеви четения. 250 години (2 – 3 ноември 2012). „История славянобългарска". Научни трудове на Пловдивския университет, том 50, № 1, сб. А, Филология, с. 50 – 72. Отг. ред. Жоржета Чолакова. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски". Цитиране на  стр. 62; 69.

29. Мариана Куршумова. Писменият идиом на монах Харитон Рилски в неговите преправки на Паисиевата история. –  Епископ-Константинови четения. Контакти и конфликти. Факултет „Хуманитарни науки". Том 20. Редактор и основател на поредицата Тотю Тотев. Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски", 2014, с. 211 – 222, е-издание с формат интерактивен*, pdf 1314-7358, http://shu.bg/sites/default/files/harakteristiki/fhn/EK_20_indesign.pdf. Цитира се на стр.: 212; 220.

30. Светлана Григориевна Шулежкова. Язык копии „Истории славяноболгарской", выполненной Н. Геровым. –Филология и культура. 2017, №3(49). УДК 811.163.1; 811.163.2, <https://cyberleninka.ru/article/n/yazyk-kopii-istorii-slavyanobolgarskoy-vypolnennoy-n-gerovym>. Цитира се на стр.: 102; 106.

31. Светлана Григориевна Шулежкова. Содержание и язык „Истории славеноболгарской" Паисия Хилендарского в условиях трансформации  российско-болгарских отношений  (последняя треть XVIII – начало XIX в.). – В: Актуальные проблемы современной науки, техники и образования. Тезисы докладов 76-й международной научно-технической конференции. Том 2. Мероприятие проведено при финансовой поддержке  Российского фонда фундаментальных исследований, Проект № 18-08-20013. Магнитогоск, 2018. Доклады входят в базу данных  Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). ISBN 978-5-9967-1245-8. Цитира се на стр. 398.

32. Светлана Григориевна Шулежкова. Антропонимы в „Истории славяноболгарской"  Паисия Хилендарского. –Чётвертые Моисеевские чтения: национальные и региональные особенности языка. Министерство науки и высшего образования РФ Российский фонд фундаментальных исследований ФГБОУ ВО „Оренбургский государственный педагогический университет". Часть вторая. Материалы  Всероссийской (с международным участием)  научной конференции Оренбург, Оренбургский государственный  педагогический университет, 22 – 24 ноября 2018 г. Издание подготовлено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований  (грант 18-012-20063). Оренбург 2018, с. УДК 80=16(082) ББК 80 Ч 52. Цитира се на стр.: 37; 41.

 

Мила Кръстева. Предай нататък! – Втора Харитонова преправка на „История славянобългарска" (Чирпан, 1831). Фототипия на оригинала. Изследване на Мила Кръстева с превод на руски език от Атанаска Тошева и на английски език от Петя Пейчева. Пловдив, „Жанет 45", 2013, с. 165 – 208. ISBN 978-954-491-969-6.

Цитира се от:

 

33. Антоанета Джельова. Паисиада – системно синергетичен подход към „История славянобългарска" и нейните преписи и преправки. – Матеріали ІІІ Міжнародного науково-методичного семиінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (Бердянский государственный педагогический университет,  15 – 16 травня 2014 р). Збірник тез. Ред. В. I. Кирева и др. Бердянск, БДПУ, 2014. с 164 – 167. УДК378 (092-БДПУ) (031) І-90 І-90, с. 158 - 164. Цитира се на стр. 164.

34. Атанаска Тошева. Преписите от кръга на Рилската преправка (1825) на „История славянобългарска" – проекция на книжовноезиковите процеси през първата половина на XIX век. – Матеріали ІІІ Міжнародного науково-методичного семиінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (Бердянский государственный педагогический университет,  15 – 16 травня 2014 р). Збірник тез. Ред. В. I. Кирева и др. Бердянск, БДПУ, 2014. с 164 – 167. УДК378 (092-БДПУ) (031) І-90 І-90, с. 158 - 164. Цитира се стр. 170 – 173.

35. Мариана Куршумова. Мариана Куршумова. Писменият идиом на монах Харитон Рилски в неговите преправки на Паисиевата история. –  Епископ-Константинови четения. Контакти и конфликти. Факултет „Хуманитарни науки". Том 20. Ред. Тотю Тотев. Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски", 2014. ISSN, е-издание с формат интерактивен*, pdf 1314-7358, http://shu.bg/sites/default/files/harakteristiki/fhn/EK_20_indesign.pdfq стр. 211 – 222. Цитира се на стр.: 220; 221.

36. Елена Каневска-Николова. Селищни имена в две преправки на Паисиевата „История". Рилската и Поп-Йоановата. – Паисиеви четения 2017. Безпокойства на хуманизма: Филологията – застрашена, необходима – неотменима. Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски", том 550, № 1, сб. А, Филология. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски",  2017, с.  107 - 116. Цитира се на  стр.:  108; 116.

 

Мила Кръстева. За (не)знайното в (психо)биографията на монаха таксидиот Харитон Рилец. – „История славянобългарска" и духовният живот през 30 – 40-те години на XIX век. „Паисиада" (1762 – 2012). Юбилеен сборник. Съст. Иван Радев. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий", 2013, с. 139 – 156. ISBN 9789545249006.

Цитира се от:

 

37. Мариана Куршумова. Геровият препис на „История славянобългарска", или за знаците на историчността и осъществения езиков континюитет. – Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски", том 51, № 1, сб. А, Филология, Езикознание. Отг. ред.: Дияна Иванова, Жоржета Чолакова. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски", 2013, с. 49 – 68. Цитира се на стр.: 50; 67.

38. Мариана Куршумова. Писменият идиом на монах Харитон Рилски в неговите преправки на Паисиевата история. –  Епископ-Константинови четения. Контакти и конфликти. Факултет „Хуманитарни науки". Том 20. Ред. Тотю Тотев. Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски", 2014, с. 211 – 222. ISSN, е-издание с формат интерактивен* pdf 1314-7358, <http://shu.bg/sites/default/files/harakteristiki/fhn/EK_20_indesign.pdf>. Цитира се на стр.: 221.

 

Мила Кръстева. Поп-Йоановата преправка на „История славянобългарска": академични хипотези. – Сб. Матеріали ІІІ Міжнародного науково-методичного семиінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (Бердянский государственный педагогический университет,  15 – 16 травня 2014 р). Збірник тез. Бердянск, БГПУ, 2014. с 164 – 167. УДК378 (092-БДПУ) (031) І-90 І-90.

Цитира се от:

 

39. Мариана Куршумова. Мариана Куршумова. Поп-Йоановият препис на „История славянобългарска" като част от текстовото семейство на Рилската преправка (лексикално-семантични съпоставки). – Електронно списание LiterNet, 17.08.2014, № 8 (177), https://liternet.bg/publish30/mariana-kurshumova/pop-joanov-prepis.htm

40. Елена Каневска-Николова. Селищни имена в две преправки на Паисиевата „История". Рилската и Поп-Йоановата. – Паисиеви четения 2017. Безпокойства на хуманизма: Филологията – застрашена, необходима – неотменима. Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски", том 55, № 1, сб. А, Филология, 2017, с.  107 – 116. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски", 2017. Цитира се на стр.:  108; 116.

41. Мариана Куршумова.  Поп-Йоановата преправка на Паисиевата история. Палеографско описание. – Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив, серия Б. Естествени и хуманитарни науки, т. 18. Пловдив, СУБ, 2018, с. 196 – 201. ISSN 1311-9192 (Print), ISSN 2534-9376, 2018. Цитира се на стр.: 196; 201.

 

Мила Кръстева. Втори Софрониев препис (Котел, 1781) – посланията на едно възрожденско „живелище". Публична лектория. Лекция № 6. –  Вестник „Пловдивски университет". Издание за образование, наука и култура. Гл. ред. Тильо Тилев. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски", 04.07.2014 (ХХXII), № 6 (441), с. 6 – 7. URL: <https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/vestnik/2014/vestnik_br_6-2014.pdf> Също в: <http://paissiada.com/65>

Цитира се от:

 

42. Здравко Дечев. Мимикриращото писмено слово (поглед към Паисиевата история) – Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив, серия Б. Естествени и хуманитарни науки, т. 18. Пловдив, СУБ, 2018, с. 196 – 201. ISSN 1311-9192 (Print), ISSN 2534-9376, 2018, с. 237 – 241. Цитира се на стр.: 240.

Пловдив, 15.12.2018 г.

 

 

Говорими езици

 

Самооценка

Разбиране

 

Говорене

 

Писане

Чужди езици

Слушане

Четене

Участие в разговор

Самостоятелно устно изложение

 

 

 

 

 

 

 

английски

В2

В2

В2

В2

В2

руски

В1

В1

В1

В1

В1

гръцки

А2

А2

А2

А2

А2

 

Публикации

 

ИЗБРАНА БИБЛИОГРАФИЯ

(върху книжни и електронни носители)

ДОЦ. Д-Р МИЛА КРЪСТЕВА

Филологически факултет, Катедра по история на литературата и сравнително литературознание, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски"

milakrasteva@uni-plovdiv.net

 

МОНОГРАФИИ:

1. Мила Кръстева. Сюжетът в българските възрожденски повести. Моделът „нещастна фамилия" в повестите на Васил Друмев, Илия Блъсков и Любен Каравелов. София, РИК „Култура", 1995, 168 страници. ISBN 954-90045-1-1.

 

2. Мила Кръстева. От разпятието до мрака. Към сюжета за българските възрожденски идентичности. Пловдив, „Макрос 2000", 2001, 196 страници. ISBN 954-702-075-7.

 

3. Мила Кръстева. (Светло)сенките на Възраждането и сянката на Чинтулов. От неудобното Възраждане към непопулярната психобиография на Добри Петров Миндов от Сливен. София, „Ромина", 2004, 288 страници. ISBN 954-8971-70-4.

 

4. Мила Кръстева (авт., съст.). Геров препис на „История славянобългарска". Подготовка за печат, изследване и научен коментар Мила Кръстева, 175 страници. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски", 2012, . ISBN 978-954-423-803-2.

 

5. Мила Кръстева (съ/ред. автор). Литературни сюжети, тематизации и контексти. Сборник от научна конференция. Издава се с подкрепата на Австрийското посолство в София. Отг. ред. Клео Протохристова. Ред. колегия: Мила Кръстева, Светла Черпокова, Дияна Николова. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски", 2008. ISBN 978-954-516-843-7. 

 

6. Кръстева (съст., автор). Втора Харитонова преправка на „История славянобългарска" (Чирпан, 1831). Фототипия на оригинала. Изследване на Мила Кръстева с превод на руски език от Атанаска Тошева и на английски език от Петя Пейчева. Пловдив, „Жанет 45", 2013, 312 страници. ISBN 978-954-491-969-6.

 

7. Мила Кръстева (съст., авт.). Първа Харитонова преправка на „История славянобългарска" (Змеево, 1831). Фототипия на оригинала. Изследване на Мила Кръстева с превод на руски език от Атанаска Тошева и на английски от Снежа Цонева-Матюсън. Превод на оригинала от черковнославянски на съвременен български език и индекс Атанаска Тошева. Пловдив, Жанет 45, 479 страници. ISBN 978-619-186-116-3.

 

8. Мила Кръстева (съст., отг. ред., авт.) (в съавторство с Атанаска Тошева). Рилска преправка на „История славянобългарска" (Рилски манастир, 1825, монах Паисий Рилски). Фототипия на оригинала. Изследване на Мила Кръстева с превод на руски език от Атанаска Тошева и на английски език от Милена Кацарска. Изследване на Атанаска Тошева с превод на руски от Атанаска Тошева и на английски от Милена Кацарска. Превод на оригинала от черковнославянски на съвременен български език и индекс от Атанаска Тошева. Пловдив, „Жанет 45", 2018, 482 страници. ISBN 978-619-186-464-5.

 


АВТОР НА СТАТИИ И СТУДИИ:

9. Мила Кръстева. Стилистичен анализ на езиковите структури на фонетично равнище в сборника „Идилии" на Петко Ю. Тодоров. – Език и литература. Списание за българска и славянска филология. 1989 (ХLІV), № 5, с. 93 – 97. ISSN 0324 – 1270.

 

10. Мила Кръстева. Сюжет и тип повествование в белетристиката на Възраждането. Наблюдения върху повестите и разказите на В. Друмев, И. Блъсков и Л. Каравелов. – Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий"". Филологически факултет. Литературознание. Том 39. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий", 1991, № 1, с. 42 – 70.

 

11. Мила Кръстева. Един поглед върху „Крива ли е съдбата" на Любен Каравелов и моделът „нещастна фамилия". – Проглас. Филологическо списание. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий",1994 (ІІІ), № 3, с. 103 – 108. ISSN: 2367-8585 (Online), ISSN: 0861-7902 (Print). URL: <http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol8/iss3/12>.

 

12. Мила Кръстева. Семантика и структура на събитието в българските ранновъзрожденски повести. – Проглас. Филологическо списание. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий", 1996 (V), № 2, с. 58 – 71. ISSN: 2367-8585 (Online), ISSN: 0861-7902 (Print). URL: <http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol10/iss2/7>.

 

13. Мила Кръстева. Теоретико-критичният дискурс на Българското възраждане за поезията и поетическото творчество. – Balkanic Forum. Благоевград, „Международен университетски семинар за балканистични проучвания и специализации при ЮЗУ „Неофит Рилски", 1997 (VІ), № 2, с. 162 - 169. Print ISSN: 1310-3970.

 

14. Мила Кръстева. „Плач бедная Мати Болгарии" и интуициите на Неофит Бозвели за културно генериращите стратегеми на възрожденската менталност. – Научни трудове на СУБ. Сборник на докладите от Юбилейната научна сесия „50 години Съюз на учените в България. Пловдив". Секция „Естествени науки", „Хуманитарни науки". Том 3. Пловдив, СУБ, 1998, с. 255 – 258.

 

15. Мила Кръстева. Поетика на контрапунктуалното „но" в сюжетната концепция на „Иванко, убиецът на Асеня І" от Васил Друмев. – Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски". Филология. Том 37. Пловдив, СУБ, 1999, № 1, с. 571 – 577.

 

16. Мила Кръстева. „Аз"-ът, историята и провокациите на едно начало. – Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски". Филология. Том 38. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски", 2000, № 1, с. 467 – 471.

 

17. Мила Кръстева. Плачовете на възрожденските майки и едипово-инфантилните им синове (според прочитите на Неофит Бозвели). – Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски". Филология. Т. 38. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски", 2000, № 1, с. 487 – 501.

 

18. Мила Кръстева. La Renaissanse Bulgare" et la divizion des langles. Païsij de KHILENDAR et l' Histoir slavo-bulgare. – Reflets. Association Franco Bulgare bouses du rhone. Article extrait de L'Express semaine du 12 au 19 octobre 2000, 3.

 

19. Мила Кръстева. „Това ви чака (Ако не е истина, не е и лъжа)" на Христо Ботев. Към теорията и поетиката на жанра. – Лингвистика на литературния текст и теория на литературата. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий", 2000, с. 102 – 110. ISBN 954 – 524 – 229 – 9.

 

20. Мила Кръстева. Нецитирането и „професията" на историка. – Страница. Списание за литература и хуманитаристика, 2001, № 1, с. 48 – 52. ISSN 1310-9081.

 

21. Мила Кръстева. Одисеята на духа: да се завърнеш в изгубения рай. – Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски". Филология. Т. 39. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарсдки", 2001, № 1, с. 133 – 137.

 

22. Мила Кръстева. За плачовете на възрожденските майки. – Жажда. Списание за литература и изкуство. Сливен, ИК „Жажда", 2001, № 2, с. 16 – 17. ISSN 1311-0950.

 

23. Мила Кръстева. Чужденецът, знанието и адът на другите. – Български език и литература. Научно методическо списание. Министерство на образованието и науката. 2001 (ХLІ), № 4, с. 34 – 43. Също в: LiterNet, № 8 (21), 24.08.2001 <https://liternet.bg/publish7/mkrysteva/chuzhdenecyt.htm>

 

24. Мила Кръстева. „Стоян и Рада" и интерпретацията на Геров на един възрожденски казус от патриархалния брачен хабитус. – Коментар. Интерпретация. Възможност за четене. Отг. ред. Боян Биолчев. София, УИ „Св. Климент Охридски", 2001, с. 105 – 111, ISBN 954-07-1564-4.

 

25. Мила Кръстева. Великият библейски код и благата вест на Паисий Хилендарски за свещената изначалност на българския род. – Следите на Свещената книга в българската литература. Отг. ред. Иван Радев. В. Търново, „Фабер", 2001, с. 75 – 85, ISBN 954-9541-94-0.

 

26. Мила Кръстева. Паспортът на „Малаков". – Страница. Списание за литература и хуманитаристика, 2002, № 2, с. 97 – 103, ISSN 1310-9081. Също в: Модерността вчера и днес. Българско общество за проучване на 18. век. URL: <http://www.bulgc18.com/modernoto/mkrasteva.htm>

 

27. Мила Кръстева. Тъмната памет за един царски позор. – Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски". Филология. Т. 40. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски", 2002, № 1, с. 139 – 148.

 

28. Мила Кръстева. Дългият път към късия новобългарски разказ. – Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски". Филология. Т. 40. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски", 2002, № 1, с. 53 – 60.

 

29. Мила Кръстева. Пародийното травестиране на „голямото" в „малкото" в „Това ви чака" на Хр. Ботев. – Научни трудове на Съюза на учените в Пловдив. Серия Б. Естествени и хуманитарни науки. Т. 2. Пловдив, СУБ, 2002, с. 303 – 307, ISSN 1311-9192.

 

30. Мила Кръстева. (Не)манипулациите в ранновъзрожденските исторически съчинения. – Текстът като манипулация. Сборник научни статии. Отг. ред. Добрин Добрев. Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски", 2002, с. 174 – 184, ISBN 954-577-135-6.

 

31. Мила Кръстева. Чинтулов и неговата сянка. – Страница. Списание за литература и хуманитаристика, 2003, № 2, с. 82-91. ISSN 1310-9081.

 

32. Мила Кръстева. Да поменем срама си. – Български език и литература. Научно методическо списание. Министерство на образованието и науката, г. ХLІІІ, 2003, № 2, с. 30-36. Също в: LiterNet, № 11 (39), 11.11.2003 <https://liternet.bg/publish7/mkrysteva/da.htm>

 

33. Мила Кръстева. Биването майка „квачка" на едипово-инфантилен син. – Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски". Филология. Т. 41. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски", 2003, № 1, с. 55 – 76.

 

34. Мила Кръстева. Биографът: между смъртта на автора и смъртта на читателя. – Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски". Филология. Т. 41. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски", 2003, № 1, с. 47 – 54.

 

35. Мила Кръстева. От автентичното заглавие, през брачната колизия, към възрожденското послание на една комедия. – Сборник доклади от Юбилейна научна сесия по случай 185 години от рождението на Сава Доброплодни. Съставител Росица Петрова-Василева. Сливен, Жажда, 1 – 2 декември 2005, с. 59 – 71. ISBN 954-795-121-1.

 

36. Мила Кръстева. Тъй отива смехът. – Класика и авангард: Юбилеен сборник по случай седемдесетата годишнина на проф. Иван Сарандев. Ред. Свилен Каролев и др. София, БАН, 2006, с. 29 – 37. ISBN 978-954-8712-39-2.

 

37. Мила Кръстева. Когато Западна Европа слуша Mozart... – Литературни сюжети, тематизации и контексти. С подкрепата на Австрийското посолство в София. Отг. ред. Клео Протохристова и др. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски", 2008, с. 237-252. ISBN 978-954-516-843-7.

 

38. Мила Кръстева. Метафората на паметта в „История славянобългарска" на отец Паисий. – Проглас. Филологическо списание, реферирано и индексирано в ERIH PLUS и CEEOL. Велико Търново, 2008, № 1, с. 26 – 45. ISSN: 2367-8585 (Online) ISSN: 0861-7902 (Print). URL: <http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol17/iss1/3>.

 

39. Мила Кръстева. Макросюжетът за нещастната политическа патрицентрична фамилия и метафората за мъжката памет в „История славянобългарска" на отец Паисий. – Проект „Четвърт хилядолетие „История славянобългарска", 2008 <http://www.paisii.swu.bg/doc/biblioteka/Bansko_M.Krasteva.pdf>

 

40. Мила Кръстева. Патрицентричната политическа фамилия в „История славянобългарска" на отец Паисий. – Български език и литература, 2009, № 1, с. 12 – 28. Също в: LiterNet, № 5 (114), 28.05.2009, <https://liternet.bg/publish7/mkrysteva/patricentrichnata.htm>

 

41. Мила Кръстева. „История славянобългарска" на отец Паисий: каноничната памет на публичния патриархат и Големите новобългарски разкази. – Човекът и езикът универсум. Юбилеен сборник по случай 60-годишнината на доц. д-р Иван Чобанов. Отг. ред. Борян Янев. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски", 2009, с. 90 – 96, ISBN 978-954-423-504-8.

 

42. Мила Кръстева. Теополисът на историята. – Филологическо списание, реферирано и индексирано в ERIH PLUS и CEEOL. Велико Търново, 2009, № 1, с. 1-25. ISSN: 2367 – 8585 (Online); ISSN: 0861-7902 (Print). URL: <https://belb.info/spisanija/proglas/2009.1/Krysteva_Mila.html>

 

43. Мила Кръстева. Трудният път към Големия възрожденски разказ „майки и синове". (Дълбиннопсихологически анализ на (не)съзнаваното психично в инцестния комплекс на „Плач бедная Мати Болгарии" от Неофит Бозвели). – Страница. Списание за литература и хуманитаристика, 2009, № 3, с. 159-174, ISSN 1310-9081.

 

44. Митът за Едип и „Плач бедная Мати болгарии" на Неофит. Бозвели. – Съдбата на Едип - българските маршрути. Материали от уъркшоп, 18 май 2010. Съст., ред. Клео Протохристова. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски", 2010, с. 192-224, 978-954-423-666-3.

 

45. Мила Кръстева. Големият разказ „Бащи. И синове". – Страница. Списание за литература и хуманитаристика, 2010, № 3, с. 156-177, ISSN 1310-9081.

 

46. Мила Кръстева. Що е „история": история ли е „История славянобългарска" на йеромонах Паисий. Филологическо списание, реферирано и индексирано в ERIH PLUS и CEEOL. В. Търново, 2011, № 1, с. 22 – 45. URL: <https://belb.info/spisanija/proglas/2009.1/Krysteva_Mila.html>.

 

47. Мила Кръстева. Как разказва отец Паисий. – Паисий Христов – една кариера в служба на словото: сборник, посветен на проф. д.ф.н Паисий Христов. Ред.: Красимир Петров, Владимир Сабоурин. В. Търново, 2011, с. 236 – 252. ISBN 978-954-400-472-9.

 

48. Сизигията „майка – син" и психоаналитичното ѝ тълкуване в диалозите на Неофит Бозвели. – Българският език и литература в славянски и неславянски контекст. Международна конференция в (Сегедски университет, 28 – 29 май 2009). Отг. ред. Kocsis Mihály. Szeged, JATE Press, 2011, с. 446 – 452, ISBN 978-963-306-100-8 (br).

 

49. Мила Кръстева. За необоснованата подмяна на оригиналното заглавие на една възрожденска комедия и за още нещо… – Теория и практика на превода. Сборник в памет на Даниела Петрова. Международна научна конференция (Великотърновски универсиет, 24 – 25 ноември 2011). Отг. Ред. Иванка Попова-Велева. Велико Търново, Фабер, 2012, с. 39 – 581. ISBN 9544006710, 9789544006716.

 

50. Мила Кръстева. Пътешествието в/отвъд заглавието. Дълбиннопсихологически анализ на Големия разказ „Бащи. И синове…". – „История славянобългарска". 1762 – 2012. – Научни хоризонти на Четвъртхилядолетието". Съст.: Надежда Драгова, Елена Тачева. София, „Болид-инс", 2012, с. 49 – 57. ISBN 978-954-394-101-8.

 

51. Мила Кръстева. (Не)знайното в академичната наука за Геровия препис на „История славянобългарска" и за културните връзки „Паисий – Геров" – Геров препис на „История славянобългарска". Фототиия и изследване. Подготовка за печат, изследване и научен коментар Мила Кръстева. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски", 2012, с. 149 – 174,. ISBN 978-954-423-803-2.

 

52. Мила Кръстева. За истините на Разума, Духа и Сърцето. – Вестник „Пловдивски университет". Издание за образование, наука и култура. Гл. ред. Тильо Тилев. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарск", 21.06.2012 (XXX), № 5 – 6 (420 – 421), с. 2 – 3. URL: <https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/vestnik/2012/vestnik_br_5-6-2012-ok1.pdf>

 

53. Мила Кръстева. Царството „Паисиада" и „хората разкази": „История славянобългарска", нейните преписи, преправки и приписки. – Вeijkru „Пловдивски университет". Издание за образование, наука и култура. Гл. Ред. Тильо Тилев. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски", 30.11.2012 (ХХХ), № 8 – 9 (423 – 424), с. 2 – 5. URL: <https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/vestnik/2012/vestnik_br_8-9-2012-ok.pdf>

 

54. Мила Кръстева. За духовните уроци на Отец Паисий, на неговата „История славянобългарска" и техния отзвук във Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски". – Български език и литература. Списание, реферирано, индексирано и листвано в/ъв: Web of Science: Emerging Sources Citation Index, European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), Central and Eastern European оnline Library (CEEOL), EBSCOhost Research Databases, Google Scholar, Primo (Ex Libris), Summon (ProQuest). 2012 (LIV), № 6, с. 543 – 553. ISSN 1314–8516 (Online), ISSN 0323–9519 (Print).

 

55. Мила Кръстева. Сравнение на структурните и съдържателните особености на преправките на „История славянобългарска", съставени от монаха таксидиот Харитон Рилски в Змеево (1831) и в Чирпан (1831). – Сборник Славянскиe языки и литературы в синхронии и диахронии. Материалы Международной научной конференци (Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 26 – 28 ноября 2013). Филологический факультет. Ред.: М. Л. Ремньева и др. Москва, Макс-Прес, 2013, с. 193 – 195, ISBN 978-5-317-04611-8. URL: <http://www.philol.msu.ru/~slavphil/books/slavic_2013.pdf>

 

56. Мила Кръстева. Големият възрожденски разказ „Царството Паисиада и „хората разкази". (Културноидентификационни модели в преписите, преправките и приписките на Паисиевата „История славянобългарска", ръкописвани през ХVІІІ век). – Славистика ІV. В чест на ХV международен славистичен конгрес в Минск, 2013. Отг. ред. Иван Куцаров. Пловдивски университет. Филологически факултет. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски", с. 243 – 256. ISBN 978-954-423-856-8. URL: <http://paissiada.com/mila-kr-steva-carstvo-paisiada-i-horata-razkazi>

 

57. Мила Кръстева. За (не)знайното в (психо)биографията на монаха таксидиот Харитон Рилец. – „История славянобългарска" и духовният живот през 30 – 40-те години на XIX век. „Паисиада" (1762 – 2012). Юбилеен сборник. Съст. Иван Радев. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий", 2013, с. 139 – 156. ISBN 9789545249006.

 

58. Мила Кръстева. Предуведомление. Публична лектория. Лекция № 1. – Вестник „Пловдивски университет". Издание за образование, наука и култура. Гл. Ред. Тильо Тилев. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски", 12.11.2013 (ХХXI), № 8 (433), с. 5. URL: <https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/vestnik/2013/vestnik_br_8-2013.pdf >

 

59. Мила Кръстева. (Не)видимите следи от литературноисторическия паспорт на автографа на Паисий Хилендарски. Публична лектория. Лекция № 2. – Вeстник „Пловдивски университет". Издание за образование, наука и култура. Гл. Ред. Тильо Тилев. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски", 19.11.2013 (ХХXI), № 9 – 10 (434 – 435), с. 14 – 16. URL: <https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/vestnik/2013/vestnik_br_9-10-2013c.pdf >

 

60. Мила Кръстева. Поп-Йоановата преправка на „История славянобългарска": текст и контекст. – Сб. Матеріали ІІІ Міжнародного науково-методичного семиінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (Бердянский государственный педагогический университет, 15 – 16 травня 2014 р). Збірник тез. Бердянск, БГПУ, 2014. с 164 – 167.

 

61. Мила Кръстева. „История славянобългарска": текст и контекст. Публична лектория. Лекция № 3. – Вестник „Пловдивски университет". Издание за образование, наука и култура. Гл. ред. Тильо Тилев. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски", 08,02.2014 (ХХXII), № 1 – 2 (436 – 437), с. 8 – 10. URL: <https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/vestnik/2014/vestnik_br_1_2_2014.pdf >

 

62. Мила Кръстева. (Авто)биографичната памет на/за Паисий Хилендарски. Публична лектория. Лекция № 4. – Вестник „Пловдивски университет". Издание за образование, наука и култура. Гл. ред. Тильо Тилев. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски", 08.04.2014, (г. ХХXII), № 3 – 4 (438 – 439), с. 6 – 7. URL: <https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/vestnik/2014/vestnik_br_3_4-2014.pdf >

 

63. Мила Кръстева. Първи Софрониев препис на „История славянобългарска" (1765). Или за тайнството на възрожденската ръкописна книга и вълшебствата в занаята на преписвача. Публична лектория. Лекция № 5. – Вестник „Пловдивски университет". Издание за образование, наука и култура. Гл. ред. Тильо Тилев. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски", 21.05.2014 (ХХXII), № 5 (440), с. 4 – 5. URL: <https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/vestnik/2014/vestnik_br_5-2014co.pdf >

 

64. Мила Кръстева. Втори Софрониев препис (Котел, 1781) – посланията на едно възрожденско „живелище". Публична лектория. Лекция № 6. – Вестник „Пловдивски университет". Издание за образование, наука и култура. Гл. ред. Тильо Тилев. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски", 04.07.2014 (ХХXII), № 6 (441), с. 6 – 7. URL: <https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/vestnik/2014/vestnik_br_6-2014.pdf>

 

65. Мила Кръстева. Паисиада – предай нататък! – Българи. Списание за българите в Чехия. Гл. Ред. Мария Захариева. Прага, Гражданско сдружение „Възраждане", 2015, № 3, с. 14 – 16. URL: <http://www.blgari.eu/ArchivPDF/1503/www/bulgari_2015_03.pdf>

 

66. Мила Кръстева. Съвременните отрицатели на „История славянобългарска". (Не)надеждност на метода на изследване в някои съвременни публикации. – Българистични четения. Международна конференция (Сегедски университет, 11 – 12 юни 2015). Ред.: Balázs L. Gábor Farkas Baráthi Mónika Majoros Henrietta. Szeged, JATEPress 2016, с. 429 – 438. ISBN 978-963-315-313-0.

 

67. Мила Кръстева. Човекът и Вселената. „Малкият принц", възрастният Екзюпери, който някога е бил дете... Или за „голямото" и „малкото" в техните „вътрешни" и „външни" светове (пленарен доклад). – Научни трудове на СУБ в гр. Смолян (рецензирано издание). T. 2. Отг. ред. Елена Николова. Смолян, СУБ, 2016, с. 15 – 36. ISSN 1314-9490.

 

68. Мила Кръстева. (Не)възможните изображения на Преподобни Паисий Хилендарски: фактите срещу фикцията. – Международна научна конференция (Сегедски университет, 8 – 9 юни 2017 г.). Ред.: Balázs L. Gábor Farkas Baráthi Mónika Majoros Henrietta. Сегед, 2017, JATEPress, с. 335 – 344. ISBN 978-963-315-365-9.

 

69. Мила Кръстева. „Да се завърнеш...": паметта на социалистическа НР България за „Паисиевата година" (1962). – „Да се завърнеш…": носталгия, памет, разказ. Юбилеен сборник. Съст.: Клео Протохристова, Младен Влашки. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски", 2017, с. 40 – 58. ISBN 978-619-202-286-0.

 

70. Мила Кръстева. Русия в „История славянобългарска" на Паисий Хилендарски и българската наука по време на тоталитаризма в Народна Република България. – Образ России в условиях информационной войны конца ХХ века – начала ХХІ в. Тенценции обновления политического дискурса. Материалы международной научной конференции „Россия в поисках мирного решения социальных, межконфесиональных, межэтнических конфликтов. Тенденции обновления политического дискурса, отражяющие доминантные идеологемы российской официальной дипломатии и пропагандисткой деятельности политических партии конца ХХ-начала ХХI в." (Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, 23 – 25 ноември 2017). Магнитогорск, МГТУ, 2017, с. 52 – 62. ISBN 978-5-9967-1090-4.

 

71. Мила Кръстева. Русская академическая наука ХIХ века о болгарской возрожденческой историографии. – Русский язык и литература в современном мире: проблемы и перспективы. Тезисы научных докладов Второго международного форума ИАРЯЛ. Научн. Ред. Кошемчук Татьяна Александровна. Типография и издание Тегеранского университета Тегеран, Иран, 2018, с. 149. ISBN 978-964-426-978-3.

 

72. Мила Кръстева. Рилската преправка на Паисий Рилски и Големият разказ „Царството Паисиада и хората разкази". – Рилска преправка на „История славянобългарска" (Рилски манастир, 1825). Съст., отг. ред. Мила Кръстева. Пловдив, Жанет 45, 2018, с. 5 – 68. ISBN 978-619-186-464-5.

 

73. Българското възрожденско (не)знание за класическата европейска музика, инструментариум, жанрове и творци. // Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Пеньо Пенев. Пловдив: FastPrintBooks, с. 479-489.

Изображения на Паисий Хилендарски върху българските пощенски марки. „Царският" Паисий". // Slavika Lodzienska (Uniwersytet Lodzki), № 2, с. 149-163.

74. Русская академическая наука ХIХ века о болгарской возрожденческой историографии. // Русский язык и литература в современном мире: проблемы и перспективы. Тезисы научных докладов Второго международного форума ИАРЯЛ. Тегеран: Типография и издание Тегеранского университета, 2018, с. 149.

75. Паисий на Цанко Лавренов. // Дзяло, е-списание в областта на хуманитаристиката Х-ХХI в. год. VII, 2019, бр. 14 <http://www.abcdar.com/magazine/XIV/19_Krasteva_1314-9067_XIV.pdf> (05.03.2020).

76. Russian Academic Science of the 19th-century about Bulgarian Historiography of the Revival Period. // Issledovatel'skiy Zhurnal Russkogo Yazyka I Literatury, 7(2), p. 151-168 <http://www.journaliarll.ir/index.php/iarll/article/view/85/86> (05.03.2020).

77.  "От уста на ухо"... до Internet". – 216-233. Форум наука.Сборник с доклади: 2017/2018. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски", 2019, с. 216-232.

78. Към теорията и историята на ръкописните преписи и преправки на „История славянобългарска" от Паисий Хилендарски (XVIII–XIX век. - Słowiańskie przyjemności 3: Wielojęzyczność pod redakcją Elżbiety Solak, Barbary Popiołek i Bojany Todorović. Kraków 2020, s. 33 – 47. ISBN 978-83-66084-00-1.

 

РЕЦЕНЗИИ

79. Огледалото в огледалните култури на света (Протохристова, Кл. Огледалото. Литературни, метадискурсивни и културносъпоставителни траектории. Пловдив: Летера, 2005). // Български език и литература. Научно-методическо списание. Министерство на образованието и науката, г. ХLV, 2005, № 4, с. 70-77. Също: LiterNet, № 11 (72), 01.11.2005 <https://liternet.bg/publish7/mkrysteva/ogledaloto.htm> (28.06.2006).

80. За (не)очертаността на възрожденските очерци. // LiterNet, 12.08.2006, № 8 (81) <https://liternet.bg/publish7/mkrysteva/ocherci.htm> (12.08.2006).

81. Още един научен принос към горещата литературоведска тема за възрожденските модерни светове. // LiterNet, 06.04.2010, № 4 (125) <https://liternet.bg/publish7/mkrysteva/elena-getova.htm> (06.04.2010).

 

АВТОР НА ЕЛЕКТРОННИТЕ САЙТОВЕ

 2013-2014, Паисиада <http://paissiada.com> (05.03.2020).

 

2017-2018, „От уста на ухо"... до Internet <http://nauho.paissiada.com> (05.03.2020).


 

 

Дейности

- Преподавателска работа в чужбина:

2006 – 2007 г. – лектор по български език, литература и култура в Пекински университет за чужди езици, Народна република Китай;

  2009 г. – гост лектор по програма "Еразъм" в Торунски университет "Николай    Коперник", Полша;

  2010 г. – гост лектор по програма "Еразъм" в Анкарски университет, Турция;

 2013 г.  – гост лектор по програма "Еразъм" в Eötvös Loránd University,  Будапеща, Унгария;

 2014 г. – гост лектор по програма "Еразъм" в Masaryk University, Brno, Faculty of Arts, Department of Slavonic Stusies, Бърно, Чехия;

 2016 г. – гост лектор по програма "Еразъм+" в Карловски университет, Прага, Чехия.

Дипломанти и Докторанти

 1. Теодора Руменова Трифонова, фак № 1003033007. Магистър по „Сллавянска филология (чешки език)". Тема на дипломната работа: „Поетика на модела „нещастна фамилия" в оригиналната поема на Българското възраждане". Работата е защитена успешно през 2015 г.
 2. Нина Начева, фак. № 0603033045. Магистър по славянска филология (полски език). Тема на дипломната работа: „Повестта „Нещастна фамилия" на Васил Друмев – текст и контекст". Работата е защитена успешно през 2015 г.

Други

Ръководител на проектите:

 1. „От идеята за историята към националното, космополитното и глобалното: преписите и преправките на „История славянобългарска" на Паисий Хилендарски и културноидентификационните модели на XVIII – XXI век" (Проект № НИ13 ФЛФ014 / 20.03.2013 и 23.04.2013 г., финансиран от Поделение „Научна и приложна дейност" при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски"). Проектна сесия 2013 – 2014 г. („Научни изследвания"). Проектът е отличен с първа награда за проектната сесия 2013 – 2014 г. Електронен сайт: http://paissiada.com
 2. „От уста на ухо"… до Internet" (Проект № ФП-17 ФЛФ-004 / 16.05.2017, финансиран от Поделение „Научна и приложна дейност" при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски"). Проектна сесия 2017 – 2018 г. („Факултетни проекти"). Електронен сайт на проекта: < http://nauho.paissiada.com/#/>

Член на проекти:

 1. „География на книжовността. География на преписите на „История славянобългарска". Духовността на София в историческата памет. Програма „Култура" на Столична община в София за 2017 г. Договор, сключен с „Мозайка" № СОА17-ДГ56/152 от 17.03.2017. Ръководител: проф. д-р Маргрет Димитрова. Електронен сайт: <https://www.geographyofletters.org/index.html>
 2. "Духовността на София в историческата памет" по Програма Култура на Столична община за 2017 година, сключен с Мозайка, номер: СОА17-ДГ56/152 от 17.03.2017.

  Проект към Национален фонд „Научни изследвания" – МОН, проект по договор № КП-06-МНФ/29 от 05.08.2019 г.