доц. д.ф.н. Татяна Ичевска


Телефон: +359 32 261 262
Мейл: ichevska@yahoo.com
Кабинет: Ректорат, ет. 2, каб. 250

Област на научната квалификация

Българска литература, литература – митология – фолклор

Образование

1993 г. - магистър по Българска филология, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски".

1996 г. - магистър по Славянска филология с чешки език, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски".

1999 г. - доктор по филология.

 

Професионална кариера

1994 - 1997 - асистент, Филологически факултет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски".

1997 - 2000 г. - старши асистент, Филологически факултет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски".

2000 - 2007г. - главен асистент, Филологически факултет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски".

от 2007 - доцент, Филологически факултет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски".

Членства

от 1994 г. -  член на Cъюза на учените в България.

Говорими езици

Самооценка

Разбиране

 

Говорене

 

Писане

Чужди езици

Слушане

Четене

Участие в разговор

Самостоятелно устно изложение

 

 

 

 

 

 

 

словашки

С2

С1

С1

В2

В2

чешки

С1

С1

В2

В2

В2

руски

С1

С2

В1

В1

В1

английски

В1

В1

А2

А2

В1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикации

- МОНОГРАФИИ:

1. Митичното в българската литература – светове и форми. Пловдив, "Етимон", 2000, 240 стр.

2. Библейското слово у Йовков. В. Търново, Faber, 2003, 220 стр.

3. Романите на Димитър Димов. В. Търново, Faber, 2005, 252 стр.

 

- СТАТИИ И СТУДИИ:

4. Змеят като архетип в модерната българска литература. – Арт-клуб, 1995, бр. 14, с. 3.

5. "Дошла, чумата дошла" – осмислянето на един мотив от Пенчо Славейков до Йордан Йовков. – В: Научни трудове на ПУ, 1995, т. 33, кн. 1, с. 259-263.

6. За библейското съдържание в един небиблейски образ у Иван Грозев. – В: Библия, фолклор, литература. В. Търново, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методи", 1996, с. 144-152.

7. Да се завърнеш при живите… (Образът на вампира в българската литература). – В: Научни трудове на ПУ, т. 34, 1996, кн. 1, с. 333-340.

8. Змеят като културен (де)мистификатор. – Български език и литература, 1997, кн. 5-6, с. 65-68.

9. Митичното като витална сила. – В: Научни трудове на ПУ, 1997, т. 35, кн. 1, с. 389-394.

10. Драмите на П. Ю. Тодоров – прокълнатите чеда на едно "незаконно съжителство". – В: Научни трудове на ПУ, 1998, т. 36, кн. 1, с. 411-418.

11. Митичното като индикатор на социално-политическия кризис в поезията на 20-те години (Според текстовете на Н. Фурнаджиев, Г. Милев и А. Разцветников). – В: Конструиране на традицията. Юбилеен сборник в чест на проф. Милена Цанева. С., Унив. изд., 2000, с. 249-260.

12. За някои християнски мотиви в драмата "Майстори" на Рачо Стоянов. – В: Научни трудове на ПУ, 1994, т. 32, кн. 1, с. 457-460.

13. Ритуални и обредни жестове в сборника "Старопланински легенди" на Йордан Йовков. – В: Поглед в Йовковия свят. Добрич, 1996, с. 125-134.

14. Промяната на едно Йовково заглавие или за сътворението на живота. – В: Йовков и нашето време. Сливен, 1998, с. 49-54.

15. S/S или за флиртовете и изневерите на българския модернизъм. – В: Западноевропейският модернизъм и славянските литератури. В. Търново, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методи", 1999, с. 535-545 (съвместна публикация с Ив. Русков).

16. "Настане вечер, месец изгрее… мило пиле, лека нощ. "– В: Шлагерният дискурс в литературата. В. Търново, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методи", 1999, с. 99-107.

17. Жест молчания. – В: Материалы XXVIII межвузовской научно-методической конференции преподавателей и аспирантов. С. Петербург, 1999, ч. 2, с. 33-36.

18. От страдание в незнание(то) до познание в страдание(то). – В: Сборник "120 години Пейо Яворов". Международна научна конференция София, 29-31. 10. 1999 г. С., 2000, с. 465-472.

19. Формули на желанието (Към въпроса за "езиковото целомъдрие" на българската литература). – В: Литературата – зони на ерогенност. В. Търново, Унив. изд., 2000, с. 49-57.

20. Словото в словото. – В: Изворът на Нарцис. Сборник научни статии. Литературознание. Пловдив, "Страница", 2000, с. 109-133.

21. Made in Bulgaria – В: Гардеробът на литературата. В. Търново, "Faber", 2001, с. 58-71.

22. Молитви и разговори в творчеството на Йовков. – В: Следите на свещената книга в българската литература. В. Търново, "Faber", 2001, с. 203-211.

23. Сънната сладост на "белия квадрат". – В: Коментар, интерпретация, възможност за четене. С., Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", 2001, с. 78-91.

24. Да полетиш с перо от ангел. – В: Ангел Каралийчев. "Ръж". Разкази. С., "Анубис", 2001, с. 7-32.

25. Две(те) български космогонии. – В: Научни трудове на ПУ. Т. 39, кн. 1, 2001 – Филологии, с. 207-218.

26. Въжделенията на окото. – В: Хидрофилия и хидрофоби. Нов рибен буквар. В. Търново, Faber, 2002, с. 65-95.

27. Границата и границите в творчеството на Йовков. – Български език и литература, 2002, кн. 4-5, с. 59-72.

28. Вода или шампанско. Метафори на изкушението в българската литература" – В: Югозападен университет "Неофит Рилски". Научни доклади и съобщения от конференцията, посветена на 10-годишнината на Филологическия факултет и на Европейската година на езиците. Благоевград, Унив. изд. "Неофит Рилски", 2002, с. 283-293.

29. Лекари и(ли) шарлатани. – Страница, 2002, кн. 4, с. 49-61.

30. Конципиране на отношението религия : литература през XX век у нас. Водещи тенденции" – В: BRASLAV 1. Bratislava, 2002, с. 282-290.

31. Bulharsky socialisticky realizmus – "exekucie" a "reabilitacie". – BRASLAV 2, Bratislava, 2003, s. 313-317.

32. Божието слово у Йовков. – В: Йордан Йовков. Нови изследвания. 120 години от рождението му. С., ИЦ "Б. Пенев" при БАН, 2003, с. 81-96.

33. Границата и границите в творчеството на Йовков. – В: Българската литература: история и съвременност. Шумен, Унив. изд. "епископ К. Преславски", 2003, с. 161-173.

34. Женското в огледалото на литературата – моделиране на другостта. – В: Славистиката в началото на XXI век. Традиции и очаквания. Съст. В. Панайотов, Я. Бъчваров. С., Сема РШ, 2003, с. 380-389.

35. Вода или шампанско. Метафори на изкушението в българската литература. – В: Език и идентитет. Страници за българското себе/познание. В. Търново, Faber, 2003, с. 118-128.

36. Рожбите на Хипократ (Образът на лекаря в българската литература – модели на осмислянето му). – В: Памет и дълг. При глаголемите на българската литература. Сборник по повод 60-годишнината на проф. Ив. Радев. В. Търново, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2003, с. 293-311.

37. През чумавото" на Йордан Йовков – "раждането" на легендата". – В: Йовков. Съвременни интерпретации. Съст. М. Киров. В. Търново, "Слово", 2003, с. 114-154.

38. Изковаването" на живота. – В: Йовков. Съвременни интерпретации. Съст. М. Киров. В. Търново, "Слово", 2003, с. 168-174.

39. Да заговориш с Бога – отговорността на призоваването. – В: Йовков. Съвременни интерпретации. Съст. М. Киров. В. Търново, "Слово", 2003, с. 291-301.

40. Критикът като дресьор. – Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" – България. Научни трудове, т. 41, кн. 1, 2003 – филология.

41. Последното пътуване (Тленност и вечност в прозата на Йовков). – В: Идентичности. Отражения. Игри. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн С. Хаджикосев. С., Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", 2004, с. 148-156.

42. Историята на една предизвестена смърт. – В: Литературната география – пътешественици и домоседи. В., Търново, Faber, 2004, с. 118-126.

43. Блянът проклятие (Образованието – начини на употреба в романите на Димитър Димов)" – Български език и литература, 2004, кн. 4, с. 21-36.

44. Миражи и чудовища (Човеко-животинските метаморфози в романите на Димитър Димов)" – В: Художникът и неговият образ. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Здр. Чолаков. С., Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", 2004, с. 94-111.

45. Hrdina v dvoch bulharskych kozmogoniach. – В: Hrdina v stredoeuropskych a balkanskych literaturach 19. a 20. storočia. VEDA, SAV, Bratislava, 2004, s. 56-62.

46. Опиянение и пиянство в романите на Димитър Димов. – В: Юбилеен славистичен сборник. Сборник с доклади от Международната славистична конференция по повод десетгодишнината на специалност Славянска филология в Югозападния университет "Неофит Рилски" Благоевград 03.-05. 12. 2004. Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград, Печатница на Университетско издателство, 2005, с. 655-665.

47. Диктатът на светското (Тяло и мода в романите на Димитър Димов). – В: Езикът и литературата в модерното общество. Jazyk a literatura v modernej spoločnosti. Сборник, посветен на 80-годишнината от създаването на българистиката в Братиславския университет "Ян Амос Коменски". В. Търново, Faber, 2005, с. 315-328.

48. Библейското и светското в романа "Чифликът край границата. – Литературна мисъл. Юбилеен брой в чест на 70-годишнината на проф. Е. Константинова., 2005, кн. 2, с. 81-91.

49. Чифликът без граници (библейското и светското в романа "Чифликът край границата"). – В: Модерният наратив. Интертекстуални пресичания. Проблеми на българската литература през XX век. Сборник в чест на проф. Елка Константинова. С., "Век 21 прес", 2006, с. 136-148.

50. Романите на Димитър Димов в контекста на националната романова традиция. – В: Scientific Researches of the Union of Scientists Plovdiv. Series B. Natural Sciences and the Humanities, Vol. VI, Plovdiv, 2006, s. 167-173.

51. Биографиите на чужденеца в романите на Димитър Димов. – В: Класика. Авангард. Юбилеен сборник по случай 70-та годишнина на проф. Иван Сарандев. С., Изд. Център "Проф. Боян Пенев", 2006, с. 259-277.

52. Романите на Димитър Димов – стратегии на усвояване на романовите традиции" – В: Slovensko-slovanske jazykove, literarne a kulturne vzťahy. Zbornik prispevok z medzinarodnej vedeckej konferencie 4. – 7. Oktobra 2006. Pri priležitosti 10.vyročia bieloruského a bulharského lektoratu na Prešovskej univerzite. Prešov, 2007, s. 432-449.

53. Авторитети и грешници в прозата на Емилиян Станев. – В: Писател български. 100 години от рождението на Емилиян Станев. Библиотека "Нови изследвания". С., "ЛИК", 2007, с. 146-154.

54. Между затвора и градината (Наблюдения върху филма "Крадецът на праскови"). – В: Научни трудове на ПУ. Т. 45, кн. 1, 2007, с. 306-315.

55. От Казалар до Търново – Голготите на българските царици. – В: Емилиян Станев и безкрайните ловни полета на литературата. Юбилеен сборник по повод 100 години от рождението на писателя. В. Търново, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методи", 2008, с. 279-289.

56. Мит и ерос в българската литература. – В: Scientific Researches of the Union of Scientists Plovdiv. Series B. Natural Sciences and the Humanities, Vol. IX. Plovdiv, 2008, s. 39-45.

57. Литературните проекции на един образ в българската и в словашката литература. – В: Славистика III. В чест на XIV Международен славистичен конгрес ОХРИД 2008. Пловдив, Унив. изд. "П. Хилендарски", с. 315-327

58. Грешка и грях в творчеството на Й. Йовков. – В: Езиков свят. Orbis Linguarum. Югозападен университет "Н. Рилски", Благоевград. Филологически факултет. Т. 6. Благоевград, Унив. изд., 2008, с. 99-107.

59.  Филмът в романите и романите на Димитър Димов като филм. – В: Юбилеен сборник (35 години катедра „Обща и сравнителна литературна история"). В. Търново, Унив. Изд. „Св. Ив.
Кирил и Методий", 2010, с. 230-240.

60. Третата редакция. Йовковата повест Жетварят и нейният словашки превод. – В: Научни трудове на ПУ. Сборник от международната славистична конференция „Интеркултурният диалог – традиции и перспективи. Пловдив, 27-28 ноември 2008 г. Т. 46, кн. 1, сб. Б, Пловдив, 2008, с. 251-265.

61. "Анна Каменова и нейното Неповторимо". – В: Неслученият канон. Български писателки от Възраждането до Втората световна война. Съст. И ред. Милена Кирова. С., „Алтера", 2009, с. 359-375.

62. (Раз)блудната жена в българската литература. Аспекти в осмислянето на образа й" – В: Българският език и литература в славянски и в неславянски контекст. Сборник с материали от международната научна конференция, проведена в Сегед, Унгария, 28-29 май 2009, (под печат).

63. (Раз)блудната жена в българската литература. Аспекти в осмислянето на образа й" – Езиков свят, 2009, т. 7, кн. 2, с. 288-298.

64. Романите на Димитър Димов – стратегии на прочита. – Литературна мисъл, 2009, кн. 2, с. 100-119.

65. Болестта – фигурализации и назовавания. – В: Научни трудове на ПУ. „Език –литература – обществени институции". Т. 47, кн. 1, сб. Б, 2009, с. 11- 20.

66. „Образи на българската литература в статиите на Борис Делчев". – В: Борис Делчев литературен и художествен критик. Юбилеен сборник. Сто години от рождението му (1910-2010). С., ИК "Хермес", 2010, с. 43-54.

67. Kosec Jordana Jovkova v preklade A. Vrbackého. In: Preklad ako kultúrna a literárna misia. Univerzita Komenského. Bratislava, 2010, s. 44-57.

68. Разказът за разказа (Илюстрованите издания на Йовковите разкази). - В: Научни трудове на ПУ. Т. 48, кн. 1, сб. Б, 2010, с. 119-139.

69. Филмът в романите и романите на Димитър Димов като филм. - В: Юбилеен сборник (35 години катедра „Обща и сравнителна литературна история"). В. Търново, Унив. Изд. „Св. Ив. Кирил и Методий", 2010, с. 230-240.

70. Филмът в романите и романите на Димитър Димов като филм. - В: Следите на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Диана Иванова.Пловдив, Изд. "Контексти", 2011, с. 506-520.

71. „(Раз)блудната жена в българската литература. Аспекти в осмислянето на образа й". – В: Българският език и литература в славянски и в неславянски контекст. Сборник с материали от международната научна конференция, проведена в Сегед, Унгария, 28-29 май 2009. Szeged, JATE Press, 2011, s. 433-440.

72. „Разкази и идентичности в повестта на Доброслав Хробак „Дракона се завръща". – В: Universitas Comeniana. Zborník Filozofickej fakulty univerzity Komenského. Philologica LXVII. 2011, Univerzita Komenského Bratislava, s. 185-191.

Югославянската идея по страниците на списание "Философски преглед". -В: Годишњак Учитељског факултета у Врању. Година друга. Врање, 2011, с. 361-371.

73. Туберкулозната република. - В: Сборник с материали от международната славистична конференция в Сегед, май 2011 (под печат).

74. Три вариации върху премълчаваното в българската литература. -  Литературата. Четене и разбиране. Юбилеен брой, посветен на 80-годишнината на проф. М. Цанева. 2011, кн. 7, с. 405-415.

75. Дневникът на туберкулозния. - В: Научни трудове на ПУ. Т. 49, кн. 1. Сб. В. Филология. Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендраски", 2011, с. 29-42. ISNN 0861-0029.

76. „Романите на Димитър Димов – стратегии на прочита". – В: Димитър Димов век по-късно. Юбилеен сборник с нови изследвания по случай 100 години от рождението му. С., Изд. „Карина – Мариана Тодорова", 2012, с. 57-78. ISBN 978 954 315 0700

77. „Разголване на табуто – проблемът за проституцията по страниците на периодичния печат през 30-те и 40-те години на 20. век". – В: Tabu w oku szeroko otwartym. Poznan. Wydawnictwo Rys. 2012, s. 27-37. ISBN 978-83-60517-83-3.

78. „Йовковите разкази – издания и преиздания". - В: Годишњак Учитељског факултета у Врању. Година третћа, књига ІІІ, Врање, 2012, с. 393-409. ISSN 1820-3396.

79. „Туберкулозният – биографии и роли в новата българска литература". – Проглас. Издание на филологическия факултет при ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" , 2012 (год. ХХІ), кн. 1, с.129-144. ISNN 0861-7902

80. „От бледоликата "робиня" до "чистата Беатриче" (Образът на туберкулозната жена в българската литература след Първата световна война)". – В: Пространствата на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. Светлозар Игов. Т. 1, С., ИЦ „Боян Пенев", 2012, с 506-522.

81. „Тайнописи и знамения (баталният код в прозата на Йордан Йовков)". – Научни трудове на ПУ. Т. 50, Кн. 1, Сб. Г, 2012. Пловдив, Плов. унив. изд., 2013, с. 50-68.

82. „Popularizácia bulharskej literatúry na Slovensku a slovenskej literatúry v Bulharsku po roku 1989. In: Universitas Comeniana. Philologica. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského 2014, s. 303-311.

83. „Йовковите разкази – издания и преиздания". – В: Добруджа. Добрич, 2014, с. 81-93.

84. „Война и болест в романа „Морава звезда кървава" на Константин Петканов". – В: Езици на паметта в литературния текст. С., Унив. изд. „Св. Климент Охридски", 2014, с. 141-148.

 

- Учебни помагала:

85. Христоматия по литература 12. клас. С., ИК „Анубис", 2009 (в съавторство с проф. Кл. Протохристова).

86. Български език и литература. Практически насоки за самоподготовка и зрелостен изпит. С., ИК „Анубис", 2013, 270 стр. (в съавторство с: Клео Протохристова, Димка Димитрова, Екатерина Петкова).

          

Дейности

- Преподавателска дейност в чужбина:

Лектор по български език, литература и култура в Братиславски университет "Ян Амос Коменски", Словакия за периода - 01.09.2002 - 01.07.2006 г.

 

Дипломанти и Докторанти

Други