доц. д-р Аделина Странджева


Телефон: +359 32 261 275
Мейл: ada_str@abv.bg
Кабинет: Ректорат, ет. 2, каб. 242.

Област на научната квалификация

Литература за деца и юноши, българска възрожденска литература, български фолклор.

Образование

 

1982 г. – магистратура Българска филология, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски";

2008 г.  –  доктор по филология.

Професионална кариера

 

1982 – 1988 г. –  учител по български език и литература, ТОХ "Асен Златаров";

1989 г. – асистент, Филологически факултет, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски";

1994 – 2000 г. – старши асистент, Филологически факултет, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски";

2002 г. – главен асистент, Филологически факултет, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски";

2017 г. – доцент, Филологически факултет, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".

 

Членства

 

от 1991 г. – член на Съюза на учените в България;

от 1993 до 1995 г. – председател на Клуба на младите учени към СУБ.

 

Говорими езици

 

Самооценка

Разбиране

 

Говорене

 

Писане

Чужди езици

Слушане

Четене

Участие в разговор

Самостоятелно устно изложение

 

 

 

 

 

 

 

руски

В2

С2

С2

В2

С1

френски

А1

А1

А1

А1

А1

испански

А1

А1

А1

А1

А1

английски

А1

А1

А1

А1

А1

 

 

 

 

 

 

 

Публикации

 

- МОНОГРАФИИ:

1. Времепространствени представи от възрожденската христоматийно-дидактична книжнина. Университетско издателство „Паисий Хилендарски", Пловдив, 2010.

- СТУДИИ И СТАТИИ (избрани заглавия):

2. Фолклорни и фолклористични понятия в енциклопедията на Лука Касъров. В:- По следите на българската книга: описи, находки, библиология. Сборник от ІІ национален колоквиум. Пловдив, НБ „Иван Вазов", 2016, 36-41.

3. Как се преподава история на културата в Пловдивското епархийско училище през 60-те години на ХІХ век. Един непроучван ръкописен учебник на Йоаким Груев. В:- сп. Език и литература. Кн. 3-4, 2014, 99-107.

4. От етнографията към историята, или за школското моделиране на миналото. В:- Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски". Филология, т. 50, кн. 1, сб. Г, 2012, 32-41.

5. Margarita Slawowa (In memoriam). B:- Poznanskie studia slawisticzne. №1, 2011, Poznan, 2012, 341-345

6. От какво се интересуват старинарите, или за предмета на етнографията в един непроучен ръкопис от архива на Йоаким Груев. В:- Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски". Филология, т. 49, кн. 1, сб. Б, 2011, 415-424.

7. „Но светът се попребърна…" – редът на миналото, безредието на настоящето в публицистиката на Петко Рачов Славейков. В:- Традиции и приемственост. 50 години полувисше и висше образование в Източните Родопи. Т. ІІ. Изд. Фабер, Велико Търново, 2011, 147-154.

8. Витана Костадинова. Байрон в български контекст: следи по пясъка на времето. В:- Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски". Филологии. Т. 48. Кн. 1, сб. Б. Пловдив, Университско издателство „Паисий Хилендарски", 2010, 542-544. (рецензия за книга)

9. Фолклорът в учебниците на Георги Бусилин и Драган Манчов. В:- Известия на Историческия музей – гр. Батак, , т. ІІІ, Пловдив, Макрос, 2010, 209-216.

10. Учебникът през Възраждането – институция за модернизирането на обществените нагласи. В: Филология. Научни трудове. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски". Филологически факултет. Т. 47, кн. 1, сб. Б, 2009. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски", 2010, 176-182.

11. „Едните цъвтят и благоденствуват, другите ся валят в простота и невола", или за западния модел на успеха в книгите на Андрей Цанов. – В: Сред текстовете и емоциите на Българското възраждане. Сборник в чест на Румяна Дамянова. С., Изток – запад, 2009, 503-511.

12. „Пред достопочтенни человеци да не свириме сос уста, нити да певаме", или за границите на приличието в музикалната култура на възрожденеца. – В: Моцарт – литературни сюжети, тематизации и контексти. Пловдив, Летера, 2008, 230-236.

13. Фолклорната мимикрия на един възрожденски текст. – Във: Въобразените текстове на Българското възраждане. В чест на Стефана Таринска. С., ИЦ „Боян Пенев", 2005, 131-139.

14. „Ний хромим към просвещението" – вяра и недоверие към силата на училището. – Български език и литература, 2005, кн. 3, 13-18.

15. Букварът и Учебникът като „перва понятия за детинска употреба". – В: Международна конференция по детска литература. По повод 180-годишнината на „Рибния буквар". Пловдив, Летера, 2005, 108-117.

16. Философът – герой от/по учебник. – В: По следите на българската книга. Описи. Находки. Библиология. Национален колоквиум, посветен на 100-годишнината от рождението на Маньо Стоянов. Пловдив, 2004, 274-280.

17. Европа и подвижността на културните й граници. – В: Модерността вчера и днес. С., Кралица Маб, 2003, 126-133.

18. Новите болярци, или „които са имат благородни, совсем не им прилично това". – В: Разночетенията на текста. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Кирил Топалов. С., УИ „Свети Климент Охридски", 2003, 206-210.

19. Проблемът за времето в утилитарно-светските книги на Константин Огнянович. – В: VIII Kolokwium Slavisticzne Polsko-Bulgarskie. Gniezno. Gnieznenska Firma Widawnicza, 2001, 57-62.

20. Учебникарите Бусилин и Манчов. – В: Родопите през XIX и началото на     XX век. Език, култура, история. Том II. Общество – култура, литература, фолклор. Пловдив. Университетско издателство „Паисий Хилендарски", 2001, 63-67.

21. В лабиринтите на пространството и времето (в съавторство с Никола Балабанов). – Страница, кн. 1, 2001, 76-87.

22. Атласът. Ляносите и бостаните. – Страница, кн. 1, 2000, 34-42.

23. Новият живот на мъченицата. (За житието на св. Марина от Константин Огнянович). – В: Научни трудове на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", т. 37, кн. 1, 1999 – Филология, 567-570.

24. Проблеми на времепространството в „Изворът на Белоногата" от Петко Р. Славейков. – Във: Възрожденският текст. Прочити на литературата и културата на Българското възраждане. В чест на 70-годишнината на проф. д-р Дочо Леков. С., Сребърен лъв, 1998, 158-162.

25. Времето и пространството – незрими герои в „Изворът на Белоногата" от П. Р. Славейков. – Светът на физиката, 1995, кн. 4, 25-35.

26. „Мили Пол, аз мисля за теб…" от Маргит Дирак (превод от руски). Светът на физиката, 1995, кн. 3, 59-63.

27. Релативистко възприемане на света в народната балада и вълшебната приказка. Светът на физиката, 1994, кн. 1, 48-52.

28. „Драги мой, една истинска книга не се нуждае от представяне…" – Светът на физиката, 1994, кн. 2, 57-58.

29. „Доверявам се на мислещия човек от XXI век" – интервю с проф. Сергей П. Капица – Светът на физиката, 1994, кн. 4, 55-59.

30. Сложният свят на приказката. (рец. за книгата „Да разкажеш приказка" на Иванка Ковачева. С., Отечество, 1985) – Деца, изкуство, книги, 1986, кн. 1, 46-47.

31. Синтез на литературноисторическо и творческо мислене. – Деца, изкуство, книги, 1986, кн. 5, 14-17.

 

- УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА:

 

32. Наръчник по литература за 5-7 клас. В съавт. С Клео Протохристова, Светла Черпокова, Диана Иванова, Николай Даскалов. 2014, С., изд. Анубис.

33. Compactdisc Български език и литература 6-7 клас. В помощ на учителя. Изд. Анубис, 2011.

34. Литература за VIII клас (в съавторство с К. Протохристова, С. Черпокова, Д. Николова, Е. Иванова). С., Анубис, 2009.

35. Литература за VII клас (в съавторство с К. Протохристова, С. Черпокова, Н. Даскалов, Д. Енев). С., Анубис, 2008.

36. Литература за VII клас. Помагало за ЗИП (в съавторство с К. Протохристова, С. Черпокова, Д. Николова, Н. Даскалов). С., Анубис, 2008.

Дейности

Дипломанти и Докторанти

Други