доц. д-р Дияна Николова


Телефон: +359 32 261 227
Мейл: dianikwork@gmail.com
Кабинет: Ректорат, ет. 3, каб. 347.

Област на научната квалификация

Антична митология, антична и западноевропейска литература, сравнително литературознание, културология, изкуствознание

Образование

 

1987 г. – магистър по Българска филология (втора специалност Руска филология), Пловдивски университет „Паисий Хилендарски";

2008 г. – доктор по филология;

2018 г. – доцент.

Професионална кариера

 

 

1990 – 1993 г. асистент във Филологически факултет, Катедра „История на литературата и сравнително литературознание", Пловдивски университет „Паисий Хилендарски";

1993 – 2000 г. старши асистент във Филологически факултет, Катедра „История на литературата и сравнително литературознание", Пловдивски университет „Паисий Хилендарски";

2000 – 2018 г. главен асистент във Филологически факултет, Катедра „История на литературата и сравнително литературознание", Пловдивски университет „Паисий Хилендарски";

1994 – 1996 г. хоноруван лектор в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски";

2006 – 2010 г. – Антична литература: курс лекции към специалност Актьорство за драматичен театър, Педагогически факултет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски";

от 2012 г. – факултатив Митология и литература (за БФ 1 к., ФФ);

2013 – 2015 г. – факултатив Флорентински Ренесанс (в рамките на програма докторантско училище, ФФ), съвместно с проф. д.ф.н. Клео Протохристова и проф. д.ф.н. Георги Каприев.

 

Членства

 

1.Член на Академичния кръг по сравнително литературознание АКСЛИТ- България.

2.Член на Международната асоциация по сравнително литературознание CALIC - Франция.

3. Българско общество за проучване на 18 век.

Говорими езици

 

Самооценка

Разбиране

 

Говорене

 

Писане

Чужди езици

Слушане

Четене

Участие в разговор

Самостоятелно устно изложение

 

 

 

 

 

 

 

руски

С2

С2

С2

С2

С2

английски

В2

В2

В1

В1

В1

италиански

А2

А2

А1

А1

А2

старогръцки

А2

А2

А1

А1

А2

 

 

 

 

 

 

 

Публикации

 

- МОНОГРАФИИ:

  • Авторски:

1. От разказа към мита. Дияна Николова, Светла Черпокова. ИК „Хермес", Пловдив, 1997.

2. Идеята за човека в старогръцката лирика (архаика и класика). Дияна Николова. УИ „Паисий Хилендарски", Пловдив, 2010.

3. Транспозиции на пасторалното в Бел епок. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски", 2018, 414 с. ISBN 978-619-202-344-7.

  • Съставителство и коментар:

3. Старогръцка лирика. Антология, съставителство и коментари Дияна Николова, ИК „Летера", поредица Текст/Контекст, Пловдив, 2001, 326 с.

4 Крал Артур. ИК „Анубис", поредица Европейският канон, С., 2001. ISBN 954-426-400-0

 

- СТАТИИ И СТУДИИ:

5. Калиопа и историята на 1876 година. (Наблюдения върху епическата структура на романа „Под игото". // Език и свят. Съвременна филологическа проблематика, Том ІІ, серия Литературознание, ПУ „П. Хилендарски", 1995. (доклад от Юбилейна научна конференция на тема: 20 години филология в ПУ „Паисий Хилендарски", проведена на 9–10.06.1993).

6. Историята на една несбъдната инициация. Към реконструкцията на мито-епическата семантика на „Под игото". // Научни трудове, ПУ „П. Хилендарски", Т. 35, кн. 1, серия Филологии, 1997, с. 395–405.

7. Метаморфози на епическото. // Научни трудове, ПУ „П. Хилендарски", Т. 35, кн. 1, серия Филологии, 1997, с. 423–430.

8. Въпросът за теодицеята в контекста на старогръцката литература – архаика и ранна класика. // Сборник на докладите от Юбилейната научна сесия 50 години Съюз на учените в България, Пловдив, на тема: „Науката пред прага на новото хилядолетие", Т. ІІІ., Секция „Хуманитарни науки", Пловдив, 1999, с. 235–238.

9. Четенето преди книгата. За литературната природа на архаичната лирика и категорията автор. //  Научни трудове на Пловдивския университет „П. Хилендарски", Т. 37, кн. 1, серия Филологии, 1999, с. 139–148.

10. Хронос и Танатос. Архаичната старогръцка лирика и първото безпокойство от времето. // Краят на хилядолетието – носталгии, раздели и надежди. Сборник, УИ „Св. Климент Охридски", София, 2000, с. 41–49. Публ. в съкратен вариант и в сп. „Страница", бр. 4, 2000, както и В: http://liternet.bg/.

11. Учител – ученик в старогръцката култура. Общи наблюдения по въпроса за фигурата на учителя в античността. // Изворът на Нарцис. Юбилеен сборник в чест на на Клео Протохристова. Издателство „Страница", Пловдив, 2000, с. 25–59. http://liternet.bg/ebook/izvoryt-na-narcis/content.htm

12. Поет и мирогледни структури в архаичната старогръцка лирика. // SΥΜΠΟΣΙΟΝ, или Античност и хуманитаристика. Изследвания в чест на проф. Богдан Богданов, СОНМ, С., 2000, с. 193–219.

13. Мировоззренческие структуры в архаической древнегреческой лирике (поэт и его образы бытия). Доклад от участие в ежегодната международна конференция „Державинские чтения", проведена в държавния университет на Санкт-Петербург – ХХХ межвузовская научно-методологическая конференция преподавателей и аспирантов, 12–17. 03. 2001, секция Класическа филология.

14. Артуровият цикъл – безграничните метаморфози на посланието. // Крал Артур , ИК „Анубис", поредица Европейският канон, С., 2001 (предговор).

15. За някои възможни диалози в старогръцката лирика. // Идентичности, отражения, игри. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Симеон Хаджикосев, УИ „Св. Климент Охридски", С., 2004, с. 18–36.

16. Един античен модел в западноевропейската култура (Топосът Аркадия в западноевропейската култура до ХVIII век). Доклад от Колегиум по възрожденска литература на тема „Литературата – топоси и посоки", БАН, Институт за литература, 24–25.ХІ.2005.

17. Топосът АРКАДИЯ в ренесансовата култура. // ПО СЛЕДОУ ОУЧИТЕЛЮ. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Пеньо Пенев, УИ „П. Хилендарски", П., 2006,  с. 277–291.

18. Пътуващият човек и странстващите сюжети в културата на ХVIII век. Доклад от интердисциплинарна научна конференция на Българското общество за проучване на ХVІІІ век, на тема: Пътища и граници – утъпкани и нови, СУ „Св. Климент Охридски", 10–11.ІV.2006. (ел. публ. на сайта на Българското общество за проучване на ХVІІІ век: http://bulgc18.com/index.php?pageid=11)

19. Тематологията и нейните възможности в полето на традиционалистичния тип култура, или За един подход в литературознанието, приложен към изследването на античната и западноевропейска литература. Доклад от интердисциплинарен колоквиум на Академичен Кръг по Сравнително Литературознание (АКСЛИТ), 16–17.ХІ.2006. // Голямото вписване или Какво сравнява сравнителното литературознание, УИ „Св. Климент Охридски", С., 2009, с. 153–169.

20.Интериорът и перспективата в изкуството на Ренесанса (отношението интериор/пейзаж в ренесансовото изкуство). Доклад от научна конференция на тема: „Интериорът в литературата, живописта, битовата култура", 14–15. Х. 2005, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски", факултет по хуманитарни науки, катедра по сравнително литературознание. // Интериорът във фолклора, литературата, изкуството/културата, УИ „Епископ Константин Преславски", Шумен, 2007, с. 217–228.

21. „Отвличане от Сарая" – по следите на един сюжет. Доклад от конференция „Моцарт– литературни сюжети, тематизации, контексти", посветена на 250-годишнината от рождението на В. А. Моцарт; Паисиеви четения, Пловдивски университет, Филологически факултет, 12.10.2006. Публ. като Археологията на един Моцартов сюжет – „Отвличане от сарая". // Моцарт– литературни сюжети, тематизации, контексти, П., 2008, с. 139–162.

22. Археологията на един Моцартов сюжет – „Отвличане от сарая". Доклад от конференция „Дни на Моцарт в АМТИИ – Пловдив", 21. ХІ. 2006, по случай 250-годишнината от рождението на композитора. // LiterNet, 27.10.2008, № 10 (107) http://liternet.bg/publish23/d_nikolova/arheologiia.htm

23. Историята на един мотив: Сафо – Фаон и Левкадската скала. Доклад от интердисциплинарен колоквиум на Академичен Кръг по Сравнително Литературознание (АКСЛИТ/CALIC) на тема: Мигриращи култури и социални практики, София, 15–16.ХІ.2007. // Югозападен университет „Неофит Рилски", Годишник на филологическия факултет, Т. 6, Благоевград, 2008, с. 258–277.

24. Сюмпосионът в старогръцката лирика. // Паисиеви четения. Интеркултурният диалог – традиции и перспективи. Научни трудове на Пловдивския университет „П. Хилендарски", Т. 46 , кн. 1, сб. Б, 2008, с. 9–32.

25. За някои възможни диалози в старогръцката лирика. // LiterNet, 31.07.2009, № 7 (116) http://liternet.bg/publish23/d_nikolova/za_niakoi.htm

26. Хронос и Танатос. Архаичната старогръцка лирика и първото безпокойство от времето. // LiterNet, 11.02.2009, № 2 (111) http://liternet.bg/publish23/d_nikolova/hronos.htm

27. Диалогът между живописеца и поета в културата на Ренесанса. Доклад от международна конференция в чест на проф. дфн Паисий Христов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий", катедра Романистика, 25–26.10. 2010. // Паисий Христов – една кариера в служба на словото. Сборник, посветен на проф. дфн Паисий Христов. ИК „Фабер", Велико Търново, 2011, с. 192–208.

28. Раждането на операта. // Прострнствата на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов. БАН, София, 2012–2013, Т. 2, с. 222–247.

Орфей и операта. // Езикът на времето. Сборник с доклади по случай 70-годишния юбилей на  проф. д.ф.н. Иван Куцаров. УИ „Паисий Хилендарски", Пловдив, 2012, с. 401–415.

29. Ренесансовата перспектива и боравенето с пространството в културата на Ренесанса. Доклад от международна научна конференция човекът и ВСЕЛЕНАТА, 06-08. X. 2011, Смолян: Сборник с доклади от Юбилейна национална научна конференция с международно участие "Човекът и Вселената", първо издание, декември 2011. ISBN: 978-954-397-025-4 (ел. издание на CD).

30. Темата за Изтока в западноевропейското изкуство (от Ренесанса до XIX век). Доклад от I международен българо-турски колоквиум: България и Турция на междукултурния кръстопът: език, история, литература I., 6-7. X. 2011 // България и Турция на междукултурния кръстопът: език, история, литература. УИ „Паисий Хилендарски", Пловдив, 2012, с. 73-94.

31. Археологията на един вечен жанр. Пасторалът в изкуството. Доклад от юбилейната международна научна конференция на ПУ „Паисий Хилендарски", 3-4. XI. 2011. // сп. Philosophia, 2 бр., 2012 <http://philosophia.bg>  Philosophia: E-Journal of Philosophy and Culture (http://philosophy-e.com/philosophia-e-journal-of-philosophy-and-culture-2-2012//).   Публ. в съкр. вариант и в: Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски", Филологически факултет, Том 49, Сб. Б, 2011, с. 25–47.

32. Античната пайдейя и съвременната образователна ситуация. Доклад за Международна научна конференция Преподаването на южнославянски литератури и езици в съвременна Европа. Масариков университет, Бърно, Чехия 26–27. 03. 2012. (Семинар по южнославянски езици и балканистика при Катедрата по славистика на Философския факултет на Масариковия университет). // Opera Slavica. Slavistické rozhledy. Jazykovědný sešit. Ročník XXIII, Brno, 4, 2013, s. 285–294.< http://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/129035/2_OperaSlavica_23-2013-4_40.pdf?sequence=1 >

33. Сафо – преоткривана и въобразявана (образът на Сафо и античните конотации на Левкада и левкадския скок в западноевропейската култура). Доклад от национална научна конференция на Академичния кръг по сравнително литературознание на тема Опасни връзки / Престижни връзки, 26–27. 04. 2012, София. Ел. публикация на сайта на АКСЛИТ <http://calic.balkansbg.eu/conferens/liaisons-dangereuses/item/60-sappho.html >

34. Пасторалният календар. Доклад от национална научна конференцията Календар и литература в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски", 1–2.10.2012. // Календарът в литературата/културата. Сб., ШУ „Епископ Константин Преславски", 2013, с. 23–51. ISBN 978-954-577-817-9

35. Темата за Изтока в западноевропейското изкуство през XIX век (въобразеният Ориент). Доклад от втория международен симпозиум България и Турция на междукултурния кръстопът: език, история, литература II. (Анкара, 6–8. 10.2012) // Kültürlerarası Kavşakta Bulgaristan ve TürkiyeUluslararası Dil,Tarih ve Edebiyat Sempozyumu – II. Ankara, 2013, с. 145–166.

36. Творецът и неговият модел. Студия, сп. Проглас, кн. 1, 2013 г., с. 68–98. (ISSN 0861-7902)

37. Ренесансовата опера и диалогът между поезия и музика. Доклад от национална научна конференция на АКСЛИТ Музиката преди всичко...Останалото е литература, 19–20.04. 2013, София, СУ „Св. Климент Охридски". Електронна публикация на сайта на АКСЛИТ, 2013 <http://calic.balkansbg.eu/conferens/de-la-musique-avant-toute-chose.html>

38. Делото на Кирил и Методий в перспективата на съвременната постмодерна образователна ситуация – доклад от международна научна конференция Преподаването на южнославянски литератури и езици в съвременна Европа. Масариков университет, Бърно, Чехия, 30.05. – 1.06. 2013. (Семинар по южнославянски езици и балканистика при Катедрата по славистика на Философския факултет на Масариковия университет).//

Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. Sborník příspěvků přednesených na stejnojmenné konferenci konané v Brně ve dnech  Brno, 2014, ISBN 978-80-904846-7-2, Občanské sdružení Porta Balkanica, с. 67–74.

39. Митологичното име Ана в полето на културната памет (име и разказ в литературната 1953/54 година). Доклад от международна научна конференция Езици на паметта в литературния текст, София. // Езици на паметта в литературния текст. Сб., Велико Търново, ИК „Фабер", 2014, с. 225-232.

В съавторство със Соня Александрова.

40. Ранният край на лятото, или Anna пред Портата на милоста. Доклад от XXth ICLA Congress PARIS: „Comparative Literature as a Critical Approach", 18–24.07. 2013, Université Paris-Sorbonne (Paris IV). В съавторство със Соня Александрова.

41. The Pastoral and the Island Utopia: Towards the archaeology of a literary topos /Пасторалът и островната утопия (към археологията на един литературен топос/. Доклад от 5th REELC-ENCLS CONGRESS, MADEIRA UNIVERSITY AND RÉSEAU EUROPÉEN D'ÉTUDES LITTÉRAIRES COMPARÉES / EUROPEAN NETWORK FOR COMPARATIVE LITERARY STUDIES (REELC-ENCLS) – ISLANDS AND CONTINENTS: (RE)CONSTRUCTIONS OF IDENTITY. 2628.09.2013, Madeira. Ел. публикация на резюмето: <http://encls.net/files/livro_resumos_ilhas_e_continentes_v4.0_-_programa_final.pdf>

42. The name as locus of cultural memory. Доклад в съавторство със Соня Александрова от международната конференция Cultural Memory, Скопие, Македония, 5–6.09.2013. The Centre for Culture and Cultural Studies (CCCS) & The Balkan Network for Culture and Culture Studies (BNCCS) – Annual Conference 2013: „Cultural Memory". The name as locus of cultural memory. International Journal for Cultural Researches (под печат).

43. За преподаването на литература в българското училище – съвременни методи и иновативни стратегии. Доклад от международна научна конференция Обучението по южнославянски езици и литератури в съвременна Европа. Масариков университет, Бърно, Чехия, 30.05. – 1.06. 2013. (Семинар по южнославянски езици и балканистика при Катедрата по славистика на Философския факултет на Масариковия университет).// Výuka jihoslovanský jazyků a literatur v dnešní Evropě. Kolektivní monografie Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D. Mgr. Elena Krejčová, Ph.D. a kolektiv, Brno 2015, р. 49-58. ( ISBN: 978-80-905336-6-0)

44. Сценичните метаморфози на пасторала в края на Belle époque. Академичен крък по сравнително литературознание. Електронна публикация на сайта на АКСЛИТ, 2014. // http://calic.balkansbg.eu/conferens/portrait-of-an-unkown-woman/131-nikolova-pastoral.html

45. Един флорентински ренесансов експеримент. // Да (пре)откриваш думите. Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ф.н. Вера Маровска. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски", 2015, с. 379–388.
46. Преподаването на литература в българското училище – съвременни методи и иновативни стратегии. // Výuka jihoslovanský jazyků a literatur v dnešní Evropě. Kolektivní monografie Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D. Mgr. Elena Krejčová, Ph.D. a kolektiv, Brno 2015, р. 49–58. ISBN: 978-80-905336-6-0
47. Имя как локус культурной памяти. Статия в съавторство със Соня Александрова. // Cultural Memory. Культурная память. Културна мемориjя. Сборник, Скопие, 2015, с. 123–134.
48. Роман за изгубения храм. // Портал за култура, изкуство и общество, 07.12. 2015 (Шалев, Цруя. „Любовен живот", ИК „Жанет 45", 2015).
49. Ана пред Портата на милостта, или Ранният край на лятото. В съавторство със Соня Александрова. // Българистични четения – Сегед 2015. Сборник, JATEPress, Szeged, 2016, с. 451–459.
50. Трансформации на идиличния топос в Belle Époque. // Парачовешкото: грация и гравитация. Юбилеен сборник в чест на проф. Миглена Николчина. София, УИ „Св. Климент Охридски", 2017, с. 819–834.
51. Балканите – образи на европейското и на другостта. // Българско общество за проучване на 18 век. Eл. публ. на сайта <http://bulgc18.com/?p=204> Интердисциплинарна конференция Миналото на Балканите: подходи и визуализации (XVIII–XIX век).
52. Archeology of a topos: in search of Roots and Routes of influence. // Trees of Knowledge: Roots and Routes. Essays in Honour of Michael Grancharov. Plovdiv University Press, 2016, pp. 219–228.
53. Транспозиции на пасторалното в Бел епок. Студия. // сп. „Литературна мисъл", бр. 2, 2016, с. 113–149.
54. Балканите – между Изтока и Запада (културно-исторически репрезентации и литературни „диалози"). Студия. // Philosophia: E-Journal of Philosophy and Culture, 14 / 2016, pp. 128–145. <https://philosophia-bg.com/archive/philosophia-142016/the-balkans-between-east-and-west/> Втора част на студията: Philosophia, 15 / 2017, pp. 162–185 <https://philosophia-bg.com/archive/philosophia-15-2017/the-balkans-between-east-and-west/>
55. Балканите – образи на европейското и на другостта. // Eл. публ. на сайта на Българско общество за проучване на 18 век <http://bulgc18.com/?p=204> Интердисциплинарна конференция Миналото на Балканите: подходи и визуализации, София, 24–25 Х. 2016). Публ. 7 юни 2017.
56. Еротичният дискурс за ориента в западноевропейската живопис 18 – 19 век. (Под печат, студия. По доклад: Изтокът в просветителските и в романтическите огледала на западноевропейската култура).
Интердисциплинарна конференция на Общество за проучване на 18 век на тема Наслади и забрани, 10–11. Х. 2017 <http://bulgc18.com/?page_id=275> Сб. Четения за Просвещението и дългият 18 век. Издание на „Българско общество за проучване на осемнадесети век", София, 2017. <http://bulgc18.com/?page_id=236>
57. Überlegungen zur mentalen Kartographie Europas. // C. O. Mayer/M. Henzelmann (Hrsg.): Frankreich-Bulgarien: Innereuropäischer Kulturtransfer. (Schriften zur Kulturgeschichte, 51), Hamburg 2018: Verlag Dr. Kovač. ISBN 978-3-8300-9494-4, pp. 41–64. <https://www.verlagdrkovac.de/978-3-8300-9494-4.htm>
58. Представления о Востоке в западноевропейском искусстве. // Познаваш ли България? Дни на българския език и култура – 2017, Форли. Департамент по устен и писмен превод, Болонски университет, Форли. Сборник с доклади. С., ИК „Аз-Буки", 2018, с. 63–78. (Резюме от лекцията, изнесена на Международна интердисциплинарна конференция Дни на българския език и култура – Форли 2017. // сп. „Български език и литература", vol. 59, № 3, 2017, с. 323)
59. Екзотична еротика – европейското чуждо като другото свое. (под печат, по доклад от конференция на АКСЛИТ Представи и миражи: „Чуждото" в „своята" литература, София, 12-13 април 2018. <http://ilit.bas.bg/bg/events/970-predstavi-i-mirazhi-chuzhdoto-v-svoyata-literatura.html> (под печат).

 

- УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА:

 

46. Литература за 9. клас на средните общообразователни училища.

47. Учебно помагало. Б. Богданов и колектив, ИК „Анубис", София, 2000.

48. Христоматия по литература за 9. клас на средните общообразователни училища.

49. Учебно помагало, второ преработено издание, ИК „Анубис", София, 2002; ІІ изд. С., 2005.

50. Литература за 9. клас. Задължителна подготовка.

51. Учебник, Б. Богданов и колектив, ИК „Анубис", София, 2001.; ІІ изд. С., 2006.

52. Литература за 9. клас. Профилирана подготовка.

53. Литература за 6. клас. Учебно помагало за ЗИП. Клео Протохристова и колектив, ИК „Анубис", София, 2007.

54. Да разберем по-добре. Мит Фолклор Литература. Учебно помагало по литература за 5. клас. Клео Протохристова и колектив, ИК „Анубис", София, 2008.

55. Литература. Помагало за ЗИП 7. клас. К. Протохристова и колектив, ИК „Анубис", София, 2008.

56. Литература за 8. клас. Учебно помагало. К. Протохристова и колектив, ИК „Анубис", София, 2009.

57. Наръчник по литература за 5. – 7. клас. Клео Протохристова и колектив, ИК „Анубис", София, 2014.

 

- РЕЦЕНЗИИ:

 

1. За огледалата на културата и за Клео Протохристова. // в. „Пловдивски университет", бр. 9 (344), 2. 12. 2004 (Протохристова, Клео. Огледалото – литературни, метадискурсивни и културносъпоставителни траектории. Пловдив, „Летера", 2004).
2. Съдбата на Едип – българските маршрути. // Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски", ФФ, Том 48, кн. 1, сб. Б, 2010, с. 529–532. („Съдбата на Едип – българските маршрути". Сборник, Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски", 2011).

3. Соня Александрова, „Западноевропейската литературна 1953/54 година". Реценция за книгата на Соня Александрова „Западноевропейската литературна 1953/54 година". // Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски", ФФ, Т. 50, кн. 1, Сб. Г, 2012, Филология (публ. П., УИ „Паисий Хилендарски", 2013).

 

Дейности

 

- Преподавателска работа в чужбина:

 

▪ 2012 – Гьотинген, Slavische Philologie, Georg-August-Universität Göttingen.
▪ 2012 – Бърно, Масариков университет (Masaryk University, Brno, Faculty of Arts, Department of Slavonic Stusies)
▪ 2013 – Будапеща, Eötvös Loránd University, Унгария.
▪ 2014 – Бърно, Масариков университет (Masaryk University, Faculty of Arts, Department of Slavonic Stusies), от 9 май до 16 май 2014 г.
▪ 2016 – Дрезден, Technische Universität Dresden, Факултет по езици, литература и култура, Институт по славистика (лекции, както и участие в Първи романско-славянски колоквиум: българско-френските културни отношения (1. Slavistisch-romanistisches Kolloquium an der TU Dresden. Technische Universität Dresden, Fakultät Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften, Institut für Slavistik), 17–18. 06. 2016.
▪ 2016: лекция, представяща живота и творчеството на Петя Дубарова. Технически университет Дрезден, Институт по славистика, 16.06. 2016 (Hörsaalzentrum der TU Dresden)
▪ 2017 – Болоня, Bologna University, campus Forli (Scuola di Lingue e Litterature, Traduzione e Interpretazione).
Участие в Международна българистична конференция на Болонския университет, организирана от Факултет по устен и писмен превод (DIT): Дни на българския език и култура – Форли (Giornate bulgare "Conosci la Bulgaria?"), 4 – 8 април, 2017.
▪ 2018 – Болоня, Bologna University, campus Forli (Scuola di Lingue e Litterature, Traduzione e Interpretazione).
Участие в Международна българистична конференция на Болонския университет, организирана от Факултет по устен и писмен превод (DIT): Дни на българския език и култура – Форли (Giornate bulgare "Conosci la Bulgaria?"), 17 – 21 април, 2018.

Дипломанти и Докторанти

Други

 

 - Участия в проекти:

1. 2000 – 2002 „Рецепцията на атическата трагедия в България"
Фонд „Научни изследвания" към ПУ „Паисий Хилендарски", с научен ръководител на проекта проф. д.ф.н. Клео Протохристова (ФЛФ – 66/2001)
2. 2003 – 2004 „Атическият трагически текст и изкуствата (Българският казус)"
Фонд „Научни изследвания" към ПУ „Паисий Хилендарски", с научен ръководител на проекта: проф. д.ф.н. Клео Протохристова (ФЛФ – 59/2003)
3. 2005 – 2006 „Трагически текст и сцена (Българската театрална рецепция на атическата трагедия)". Фонд Научни изследвания и мобилни проекти, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", ръководител проф. д.ф.н. Клео Протохристова (ФЛФ – 59/2005)