Покана за конференция

НАЦИОНАЛНИ ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ
ПОЛЕТЪТ НА „ЧАЙКА” – 120 ГОДИНИ ПО-КЪСНО
(Поетика, контекст, интерпретации)
 
Имаме удоволствието да поканим всички заинтересовани преподаватели, докторанти и студенти да вземат участие в Националните филологически четения, посветени на 120 годишнина от написването на пиесата „Чайка” на А. П. Чехов, открила нови хоризонти за модерната драматургия и театър на Европа.
Четенията ще се проведат на 13 май 2016 година във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.
Заявки за участие се приемат до 15 април 2016 година. Регламент за представяне на докладите – 10 минути. Материалите от четенията ще бъдат издадени в сборник.
Координатори – доцент д-р Наталия Няголова
e-mail: nniagolova@abv.bg
Яна Пенчева – Б+Н, 3 курс
e-mail: yana_pencheva@abv.bg

Покана за конференция

Техническият университет в Дрезден - Германия
организира
славянско-романски колоквиум
на тема:
Българско-френските културни отношения
(XIX-XXI век)


                                                                                          Време и място на провеждане: 17-18. 06. 2016 г., гр. Дрезден.
                                                                                                 Организатори: Mартин Хенцелман, Кристоф Оливер Майер.


През 2008 г., Франция и България сключват договор за стратегическо партньорство в сферата на политиката, образованието, науката и културата. От 1993 г. България членува в Международната организация на франкофонията (МОФ). През 2013 г. в София е открит Френски институт, а през 2015 г. в Лувъра се открива първата изложба, посветена на древните траки, озаглавена „L’Épopée des rois thraces“ („Епопеята на тракийските царе“).
Хронологията на френско-българските отношения датира от края на 19 век, когато Алфонс дьо Ламартин, автор на „Пътуване в Ориента” („Voyage en Orient“) – 1835 г., и Виктор Юго стават съпричастни към борбата на българите за национално освобождение (Априлското въстание от 1876 г.), и когато Франция и България за пръв път установяват дипломатически отношения, като тези отношения стават все по-интензивни с течение на времето. След Втората световна война две важни фигури, свързани с теорията на структурализма (Юлия Кръстева и Цветан Тодоров), идват от България във Франция, където са приети радушно и получават международна известност. Париж играе важна роля и в творческия път на някои известни български художници, като Жул Паскин или Христо Владимиров Явашев (Christo). И до ден днешен френският език не е изгубил популярността си в България.
И сега мнозина български автори продължават да са доста популярни във Франция: Йордан Радичков, Антон Дончев, Емилия Дворянова, Георги Гроздев и особено Георги Господинов, а творбите им могат да се намерят на книжния пазар. В последните години във Франция беше преоткрито творчеството на Иван Вазов и Йордан Йовков. Въпреки това, изследователите на френско-българските отношения все още представляват сравнително малка група, а двустранните стереотипи и възприемането на отсрещната страна не са достатъчно проучени.
Настощият колоквиум си поставя за цел проучването на споменатите отношения от културоложка гледна точка и представянето на историческите промени в тях, настъпили от 19 век до наши дни на базата на конкретни примери и исторически събития. От заявилите участие в колоквиума се очаква да изнесат доклад, свързан със славянско-романските отношения, като се предвижда и отпечатването на сборник. Тематичните области са езикознание, литературознание и културология, като същевременно се поощряват темите, засягащи взаимното възприемане, процесите на обмен и представянето на конкретните фигури, взели участие в споменатите процеси. Желателно е участниците да се стремят към засилване на междукултурния диалог и да наблягат на въпросите, свързани с културния обмен.


За контакт:
Кристоф Оливер Майер, доц. д-р по романска филология - Институт по романистика към Техническия Университет в Дрезден, Германия.
Е-поща: christoph.mayer@mailbox.tu-dresden.de
Мартин Хенцелман, д-р по славянска филология - Институт по славистика към Техническия Университет в Дрезден, Германия.
Е-поща: martin.henzelmann@tu-dresden.de

Представяне

 

 

Уважаеми колеги,

 

Заповядайте на представянето на книгата на Камен Михайлов "Български/булгарски образи в рускоезична среда", което ще се състои на 11 януари 2016 г. в читалище "Възраждане" от 18.00 ч.

Обхватът на изследването е XIV - XVIII в. - от първите сведения за контакти между славянските племена и варягите, от една страна, и българите, от друга страна, до интерпретацията на пресичанията през вековете.

Факултатив

Факултативни дисциплини за студентите от БФ, 2-ри курс, редовно обучение

 

Студентите от специалност БФ, 2-ри курс, редовно обучение могат да избират от следните два литературоведски факултатива:

1. "Шекспир"- проф. д.ф.н. Клео Протохристова

2. "Телевизия и литература" - гл. ас. д-р Соня Александрова

 

За записване изпратете трите имена, факултетен номер и заглавие на факултатива на адрес: svideva@uni-plovdiv.bg

Разписанието за провеждане на занятията е качено на специализирания сайт на факултета в програмата за първи семестър.

 

Покана

Уважаеми колеги,

Катедра „История на литературата и сравнително литературознание“ към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ подновява поканата си за участие в плануваната, но несъстояла се през миналата година конференция на тема: “БЕЛЕТРИСТИКАТА В МОДЕРНИТЕ ВРЕМЕНА – ПОВТОРЕНИЕ, СЪТВОРЕНИЕ И ПРИЛОЖНОСТ (От края на ХVІІІ век до днес)“.

Тя ще се проведе в рамките на традиционните Паисиеви четения на 30 октомври 2015 година. Заявки за участие, придружени с кратко резюме, можете да изпращате до 10 септември 2015г на адрес: svideva@uni-plovdiv.bg

 

ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

Конференция на катедра ИЛСЛ

в „Паисиеви четения 2014“ – 30 октомври, Пловдив

 

Белетристиката в модерните времена – повторение, сътворение и приложност

(От края на ХVIII век до днес)

 

Конференцията е опит за осмисляне на белетристиката като поле за изобретяване, промяна и утвърждаване на различни компоненти в художествения текст, както и за открояване на тенденции, свързани с взаимопроникването, взаимосъздаването и употребата на литературни и обществени ценности в дадено време.

Насочеността на докладите би могло да се пресича с обхвата от изследователски перспективи, изложени по-долу: 

 

 • Литература и социално ангажиране (приложност). Писане по поръчка. Писане и сфери на употреба. Литература и дидактика.
 • Литературата и самопознанието. Формиране на общностни ценности. Символният капитал в/на литературата.
 • Художествени и идеологически типове в литературата и обществото. Топика, време, тема, персонаж.
 • Почвеничество и западничество. Генеалогия на мотиви и сюжети по „оста” родно :  чуждо.
 • Литературната катедра: homo scriptor и homo academicus. Типология на взаимоотношенията. Катедрата на кафенето и университета и раждането на литературоведските страсти: видове аудитории и писане.
 • Автотекстуалност. Сътворение, повторение, палинодия.
 • Интертекстуалност. Хипотекст и хипертекст – трансграничност на текстовата „нишка”. Пародия и автопародия. Цитиране, перифраза, плагиат.
 • Раждане, метаморфоза, смърт в белетристичния космос. Митовете на прехода в метаезика на литературата.

 

 • Властнически канон : литературен канон : литературен прецедент – съглашение, синекура и скандал.
 •  „Разрешава се за печатане”. Литература, цензура и автоцензура.
 • Критиката и автокритиката: „бръснене” и „бабуване” в литературната клиника.
 • Литературното себе/презрение и литературната авто/реклама. Ролята на издателските къщи и медиите за „откриването” и „създаването” на таланта.
 • Свободата като стъписване: Падането на Стената като възход и заход в литературата.
 • От „врявата на деня” до „възвисеното захвърляне в природата”: литературата и нейният „поглед” към света; отражение и въображение.
 • Господ слиза в МОЛ-а или раждането на постмодернизма от духа на хаоса. Класическо и пост/модерно повествование в литературата.
 • Продажби на интимния свят чрез разказ.

 

Катедра по ИЛСЛ, Пловдив

Показывается результатов: 21 - 25 из 25.
Предметов на странице 20
из 2