гл. ас. д-р Здравко Дечев


Телефон: +359 32 261 275
Мейл: uni_ph_zd@abv.bg
Кабинет: Ректорат, ет. 2, каб. 242.

Област на научната квалификация

Българска възрожденска литература, български фолклор, литературна теория, история на литературата.

Образование

 

2002 г. – магистър по  Българска филология, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски";

2013 г. – доктор по филология.

Професионална кариера

 

2007 – 2013 г. – хоноруван асистент, Филологически факултет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски";

2013 – 2014 г. – асистент, Катедра по история на литературата и сравнително литературознание, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски";

2014 г. – главен асистент, Катедра по история на литературата и сравнително литературознание, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски";

от 2007 г. – сътрудник към сп. „Страница" чрез рубриката „Страници на Здравко Дечев" – следствие от интереса му към съвременните явления и процеси в българската литература. Публикува анотации и рецензии за съвременни български автори в „Литературен вестник", във в. „Култура", във в. „Словото", в рубриката Литературна събота на в. „Марица";

от 2014 г. – гост лектор във Филиала на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", гр. Кърджали.

Членства

 

Съюз на учените в България

Говорими езици

Самооценка

Разбиране

 

Говорене

 

Писане

Чужди езици

Слушане

Четене

Участие в разговор

   Самостоятелно устно изложение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

английски

    В2

  В2

    В1

       В1

     А2

           

руски

    В2

  В2

    В2

       В1

     А2

 

Публикации

МОНОГРАФИИ:

   Устност – писменост във възрожденската култура (Феноменология на българския глас). Пловдив: Жанет 45, 2014, 232 с.         

 

СТАТИИ И СТУДИИ (избрани заглавия):

 

   Проф. Ив. Д. Шишманов за словесността (Размисли върху "Значението и задачата на нашата етнография"). В: Иван Шишманов – Форумът, кн. 1. София, изд. БАН, 2005, с. 176 – 181.

 

   Трапезата в литературното пространство – култорологични и литературносъпоставителни аспекти (в съавторство). В: Научни трудове на Университет по хранителни технологии – Пловдив, Том LIII, Свитък 2, 2006, с. 392 – 397.

 

   Устното и писменото поданство на словото (възрожденски визии). В: Отвъд думите: превращенията на смисъла. Пловдив, 2006, с. 26 – 29.

 

   Гласът на виното, или една Оджакова философия за гласа и виното. В: Интериорът във фолклора, литературата, изкуството и културата. Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски", 2007, с. 145 – 150.

 

   Словеснейшият възрожденец – (не)възможности на образа. В:  Научни трудове на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" , т. 47, кн.1, сб. Б., 2009 – Филология, с. 182 – 197. 

 

   Феноменология на българския глас (Проблемът устност – писменост във възрожденската култура). Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор по номенклатурна специалност 05. 04. 02. Българска литература (Отношението словесен фолклор – литература), Пловдив, 2013, 36 с.

 

   Българската художествена проза на 2013 година – допълнителни щрихи. – сп. „Страница", бр. 2, 2014, с. 155 – 164.

   

   Пътят към словото и пътят на словото в литературното проговаряне на отец Петър-Камен Гарена. – Камен Гаренов (Отец Петър Гарена). Биобиблиография. София, ИК „Гутенберг", 2016, с. 47 – 63.

 

    Разказване и интуиция в записките на една калугерка – щрихи към Любен-Каравеловата повест „Турски паша" – В: сб. „Интуиция и компетентност в езика, литературата и образованието". Издателство „Хоризонти", Пловдив, 2017, с. 122 – 132.

 

    Възрожденският акт на записване на народното устно слово – интуиция и / или прагматика. – В: Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив, Серия A. Обществени науки, изкуство и култура том III, ISSN 1311-9400 (Print) ; ISSN 2534-9368 (On-line), 2017, Scientific works of the Union of Scientists in BulgariaPlovdiv, seriesА. Public sciences, art and culture, Vol. III, ISSN 1311-9400 (Print); ISSN 2534-9368 (On-line), Пловдив, 2017, с. 102 – 108.

 

   Мимикриращото писмено слово (поглед към Паисиевата история). – В: Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив, серия Б. Естествени и хуманитарни науки, т. ХVIII, ISSN 1311-9192 (Print), ISSN 2534-9376 (On-line), 2018. Scientific researches of the Union of Scientists in Bulgaria-Plovdiv, series B. Natural Sciences and the Humanities, Vol. ХVIII, ISSN 1311-9192 (Print), ISSN 2534-9376 (On-line), Пловдив, 2018, с. 237 – 242.

 

    (Не)възможната приказка за един народ (критически ескизи върху Паисиевата история) – В: Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия A. Обществени науки, изкуство и култура. Том V, ISSN 1311-9400 (Print); ISSN 2534- 9368 (Online), 2019, Scientific works of the Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv. Series А. Public sciences, art and culture. Vol. V, ISSN 1311-9400 (Print); ISSN 2534- 9368 (Online), 2019, с. 21 – 26.

 

 

 

Дейности

Дипломанти и Докторанти

Други

 

Участия в проекти:

1. Трапезата в литературното пространство (културологични и литературносъпоставителни аспекти).  Научен проект под ръководството но доц. д-р Иван Русков, финансиран от фонд НПД на ПУ „П. Хилендарски". Участие за периода 2006 – 2007 г. като съавтор.

 

2. Академичният проект „От уста на ухо"... до Internet" (Проект № ФП-17 ФЛФ-004 / 16.05.2017) е продължение на вече постигнатото в предишен проект с надслов „От идеята за историята към националното, космополитното и глобалното: преписите и преправките на Паисиевата „История славянобългарска" и културноидентификационните модели на XVIII – XXI век" с ръководител доц. д-р Мила Кръстева. Проектът бе финансиран от Фонд „Научни изследвания" (НПД при ПУ „Паисий Хилендарски").

Повече информация на електронния сайт http://nauho.paissiada.com/#/ekip