« Back

Покана за публична защита

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

 

КАТЕДРА ПО ИСТОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА И СРАВНИТЕЛНО ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

 

ВИ КАНИ НА ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

 

на

 

ШИНКА ГЕОРГИЕВА ДИЧЕВА-ХРИСТОЗОВА

 

на тема:

1894-1895 – ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЛИТЕРАТУРНОТО И ПОЛИТИЧЕСКОТО

 

 

за присъждане на образователната и научна степен

„доктор”

 

Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки

Професионално направление: 2.1 Филология

Докторска програма:  Българска литература /Българска литература от Освобождението до края на  Първата световна война/

 

Откритото заседание ще се проведе

на 20.02.2017 г. от 13.30 ч.

в зала „Компас“ на ПУ „Паисий Хилендарски”.

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

 

Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.