Първа Харитонова преправка на "История славянобългарска" (Змеево, 1831). Текст, изследване, превод, индекс. Пловдив, ИК "Жанет 45", 2014, 480 с.

Книгата следва академичната програма на проекта "От идеята за историята към националното, космополитното и глобалното: преписите и преправките на "История славянобългарска" и културноидентшификационните процеси на XVIII - XXI век". Изданието съдържа научно изследване за Харитон Рилец, който през 40-те години на XIX век съставя три ръкописни преправки на Паисиевата "История славянобългарска". Съобщават се документални данни от живота на възрожденския монах,които досега не са били обект на системно научно проучване. Предлага се и задълбочен палеографски, структурен и съдържателен анализ на първата от трите му ръкописни преправки на "История славянобългарска", която е завършена в с. Змеево през 1831 г. Научното проучване е преведено на руски и английски език.
 
Първа Харитонова преправка съдържа и първото фототипно издание на оригиналния ръкопис на Харитон (ръкопис № НБКМ 1115). Оригиналът е преведен на съвременен български език и е обезпечен с индекс на етнонимите, топонимите и антропонимите. 
 
Автор Мила Кръстева
Подготовка на ръкописа за печат Мила Кръстева
Превод на руски език Атанаска Тошева
Превод на английски език Снежа Цонева - Матюсън
Превод на съвременен български език на ръкопис № НБКМ 1115 с индекс на етнонимите, топонимите и антропонимите
Атанаска Тошева 
Научен редактор Антоанета Джельова
Рецензенти: проф. д-р Надежда Драгова и проф. д-р Елена Налбантова