АНТИЧНА И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА

Програма за специалностите „Български език и английски език" и „Български език и история" на Филиала на Пловдивския университет, гр. Смолян

лектор гл. ас. д-р Соня Александрова

 

І. АНТИЧНА ЛИТЕРАТУРА

ТЕМА 1. УВОД. Понятието антична литература. Основни принципи, терминология. Гръцка цивилизация – основни периоди: геометрична епоха, архаика, атически (класически) период, елинистичен, гръко-римски период. Обща характеристика.

ТЕМА 2. ГРЪЦКА МИТОЛОГИЯ. Етапи в създаването и развитието й. Тематични цикли: Теогония (митове за появата на боговете – доолимпийски и олимпийски богове), Тивански и Троянски митологичен цикъл, Орестия, цикъл за Аргонавтите (Язон, Медея), митове за Прометей, митове за герои (Херакъл, Тезей, Персей).

 ТЕМА 3. ГЕОМЕТРИЧНА ЕПОХА. Омир. Омиров епос – типология на Омировия епос. Структурно-композиционни особености на "Илиада". Характеристика на епическия герой, време и пространство, теми и мотиви.

ТЕМА 4. СТАРОГРЪЦКА АРХАИКА. Обща характеристика на периода, особености на обществено-политическия живот. СТАРОГРЪЦКА ЛИРИКА. Възникване, развитие. Дялове на архаичната старогръцка лирика: хорова и солова лирика; декламационна (речетативна) и песенна лирика. Жанрове: елегия, ямб, епиграма, дитирамб, ода. Основни представители – Архилох, Алкей, Анакреонт, Пиндар, Сафо.

ТЕМА 5. КЛАСИЧЕСКИ (АТИЧЕСКИ) ПЕРИОД. Обща характеристика на периода. Произход на драмата. Генезис и развитие на старогръцката трагедия – основни етапи; структурно-композиционни особености на атическата трагедия. Аристотел за трагедията. ЕСХИЛ, СОФОКЪЛ, ЕВРИПИД.

ТЕМА 6. АТИЧЕСКА КОМЕДИЯ. Произход и развитие на жанра. Строеж и структура. Аристофан. Трагично и комично в културата на атическия полис. Основни теми в старата атическа комедия.

ТЕМА 7. Литературата на ЕЛИНИЗМА. Обща характеристика на периода. Жанрове на елинистичната литература, основни представители на елинистичната литература.

ТЕМА 8. РИМСКА ЛИТЕРАТУРА. Обща характеристика на периода. Периодизация. Съпоставителна характеристика на старогръцката и римската литература. Жанрове на римската литература. Литературата от времето на Октавиан Август: ВЕРГИЛИЙ, ХОРАЦИЙ, ОВИДИЙ.

 

ІІ. КУЛТУРАТА НА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ

ТЕМА 9. Своеобразие на средновековната култура. Идеологически характеристики на Средновековието. Периодизация, жанрова система на средновековната литература.

ТЕМА 10. РАННОСРЕДНОВЕКОВНА ЛИТЕРАТУРА. Литературни паметници на келти, на германски и скандинавски племена. Германо-скандинавска митология. Рицарите на крал Артур.

ТЕМА 11. ЛИТЕРАТУРА НА ЗРЯЛОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ. Късносредновековен епос – "Песен за Роланд", "Песен за моя Сид", "Песен за Нибелунгите".

ТЕМА 12. РИЦАРСКА ЛИТЕРАТУРА. Жанрова специфика, теми. Рицарски роман: възникване, типове сюжети, основни теми, мотиви, персонажи. Артуров цикъл. Куртоазна лирика.

 

ІІІ. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА

 

 ТЕМА 13. ПРЕДРЕНЕСАНС. Обща характеристика на епохата. Особености на светоусета, стилове в периода на 12-15 век. Особености на предренесансовата култура. Жанрове. Основни представители в Италия, Франция, Англия. Данте, Чосър, Франсоа Вийон.

 ТЕМА 14. РЕНЕСАНС. Обща характеристика на епохата. Периодизации. Обществено-политическа, историческа и културна ситуация. Типологически проблеми на ренесансовата култура. Философия и естетика на Ренесанса.

ТЕМА 15. Ренесанс в Италия. Обща характеристика на епохата, периодизации, жанрова специфика на литературата на италианския Ренесанс. Основни представители на италианското Треченто: Петрарка, Бокачо.

ТЕМА 16. Ренесанс във Франция. Обща характеристика на епохата, периодизации, жанрова специфика. Франсоа Рабле. Романът "Гаргантюа и Пантагрюел" и връзката му с народната смехова култура на Средновековието и Ренесанса. Основни ренесансови идеи и мотиви в романа

ТЕМА 17. Ренесанс в Англия. Своеобразие на епохата. Жанрова характеристика на литературата от периода. Основни представители. Характер на Елизабетинската драма. Шекспир. Периодизация на творчеството му. Сонети, комедии, трагедии, исторически хроники, романси.

ТЕМА 18. Ренесанс в Испания. Социално-икономически и политически предпоставки за испанския Ренесанс. Театърът на испанския Ренесанс. Лопе де Вега, Тирсо де Молина, Педро Калдерон. Сервантес. Жанрова характеристика на "Дон Кихот". Структурно-композиционни особености на романа. Въпросът за пародийното в "Дон Кихот". Образите на Дон Кихот и Санчо Панса. Комичното и трагичното в романа.

 ТЕМА 19. КЛАСИЦИЗЪМ. Френската литература през 17 век. Естетиката на класицизма. Принципи на изграждане на класицистичната трагедия. Корней, Расин. "Поетическото изкуство" на Никола Боало. Особености на класицистичната комедия. Молиер.  Характер на комичното.

ТЕМА 20. ПРОСВЕЩЕНИЕ. Съдържание на понятието. Същност и основни идеи на епохата. Философска и естетическа основа на Просвещението. Жанрова характеристика на литературата от този период. РАЦИОНАЛИСТИЧНО И САНТИМЕНТАЛНО направление в литературата на европейското Просвещение.

ТЕМА 21. Просвещение в Англия. Обща характеристика и своеобразие на литературата от периода. Жанрови разновидности и особености на английския роман от 18 век. Основни представители: Дефо "Робинзон Крузо", Джонатан Суифт "Пътешествията на Гъливер", Ричардсън, Фийлдинг, Л. Стърн, Т. Смолет.

ТЕМА 22. Просвещение във Франция. Характеристика. Жанрова специфика на литературата от този период. Етапи и главни представители: Монтескьо, Волтер, Дидро, Русо, "Енциклопедията".

ТЕМА 23. Просвещение в Германия. Периодизация на немската литература през 18 век. Своеобразие. Жанрова система на литературата от периода. Творчеството на Гьоте. Структурно-композиционни особености на "Фауст", просветителски идеи и мотиви. Мотивът "Фауст" в европейската литература. Драматургията на  Шилер,

ТЕМА 24. РОМАНТИЗЪМ. Епоха на романтизма. Своеобразие на романтическата естетика. Романтизмът като светоглед. Жанрови тенденции. Основни идеи и мотиви.

ТЕМА 25. Романтизъм в Германия. Периоди и школи. Литературно-естетически принципи. Жанрова специфика на Немския романтизъм. Основни представители. Новалис, Хофман.

ТЕМА 26. Романтизъм в Англия. Школи и представители.. Байрон, Шели, Историческият роман на Романтизма. Уолтър Скот.

ТЕМА 27. Романтизъм във Франция. Романът и драмата във френската романтическа литература. Основни представители: Юго.

ТЕМА 28. РЕАЛИЗЪМ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЛИТЕРАТУРИ ПРЕЗ 19 ВЕК. Съдържание на понятието "реализъм". Типове реализъм. Особености на художествения метод. Своеобразие на реализма през 19 век. Етапи в развитието на френския реалистичен роман през 19 век: Стендал, Балзак, Флобер. Съпоставителна характеристика на трите писателски почерка.

ТЕМА 29. НАТУРАЛИЗЪМ. Идейно-естетическа система на натурализма. Специфика на художествения метод "натурализъм". Основни представители: Творчеството на Зола. Мопасан.

ТЕМА 30. ЛИТЕРАТУРАТА ОТ "КРАЯ НА ВЕКА". Символизъм. Идейно-естетическо съдържание на символизма. Поетика на френския символизъм. Основни представители: Бодлер, Верлен, Рембо, Маларме. Естетизъм. Оскар Уайлд.

ТЕМА 31. Творчеството на Ибсен в контекста на естетическите търсения в западноевропейската литература от втората половина на 19 век.

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

АНТИЧНА ЛИТЕРАТУРА

1.      Батаклиев, Г., Антична митология, речник, С., 1989. (1994).

2.      Богданов, Б., История на старогръцката култура, С., 1983.

3.      Богданов, Б., Мит и литература, С., 1985 (1998).

4.      Богданов, Б., Омировият епос, С., 1976.

5.      Богданов, Б., От Омир до Еврипид, С., 1974. (Пловдивско университетско издателство, 1994)

6.      Николова, Д., С. Черпокова, От разказа към мита, ИК „Хермес", Пловдив, 1997.

7.      Старогръцка лирика. Антология. Поредица "Текст и Контекст", съст. и коментар Д. Николова, ИК "Летера", Пловдив, 2000.

8.      Традиция, литература, действителност. Проблеми на старогръцката литература в световното литературознание, съст. Б. Богданов, С., 1984.

9.      Тронски, И. М., История на античната литература, С., 1982.

КУЛТУРАТА НА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ

1.     Бояджиев, Ц., Нощта на Средновековието, С., 2000.

2.      Жак льо Гоф, Въображаемият свят на Средновековието, С., 1998.

3.      Жак льо Гоф, Цивилизацията на средновековния Запад, „Агата-А", С., 1999.

4.      Хаджикосев, С.,  Западноевропейска литература. Ч. 1. Средновековие и Ренесанс, "Сиела", С., 2000.  

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА

1. Аникст, А., Шекспир. Занаятът на драматурга, С., 1980.

2. Бахтин, М., Франсоа Рабле и народната смехова култура през Средновековието и Ренесанса, Изд. „Народна култура", С., 1984.

3. Богданов, Б., Романът – античен и съвременен, С., 1986.

4. Буркхарт, Я., Културата и изкуството на Ренесанса в Италия, С., 1986.

5. Влашки, М., Западноевропейската литература, Пловдивско университетско издателство, Пловдив, 1993.

6. Въображение и свобода. Английските романтици за литературата и изкуството, С. , 1982.

7. Естетика на немския романтизъм, С., 1984.

8. Лазарова, Е. Немският романтизъм между идеала и действителността, С., 1990.

9. Минков, М., Шекспир. Епоха и творчество, С., 1992.

10. Натев, А., Литературни идеи на ХХ век, С., 1981.

11. Натев, А., Театрална идеография, С., 1985.

12. Нерлих-Златева, Е., Творби и проблеми на западноевропейския роман и драма XIX-XX век, С., 1983.

13. Николчина, М., Митът за Прометей и поетиката на английския романтизъм, С., 1990.

14. Паси, И., Есета, С., 1986. (1987, 1994)

15. Протохристова, К., Благозвучието на дисонанса, 1991. (1996)

16. Протохристова, К., Западноевропейска литература, Пловдив, ИК "Летера", 2003, 2008  (ИК "Хермес", 2000).

17. Протохристова, К., Огледалото, Изд. „Летера", 2004.

18. Протохристова, К., През огледалото в загадката, Шумен, 1996.

19. Слово и символ, С., 1979.

20. Сонди, П., Теория на модерната драма, С., 1990.

21. Стоянов, Ц., Събрани съчинения, в 2 тома, С., 1973, 1989. ("Идеи и мотиви на отчуждението в съвременната западноевропейска литература")

22. Тодоров, Ц., Поетика на прозата, С., 1985. (ИК „Лик", 2004)

23. Хаджикосев, С., Западноевропейска литература, Ч. І – VІІ, С., 2000 – 2010.

24. Хаджикосев, С., От Данте до Елюар, С., 1976.

25. Хаджикосев, С., Сред класиката, С., 1989.

26. Хаджикосев, С., Сред шедьоврите на западноевропейската литература, С., 1992.

27. Шурбанов, А., Ренесансовият хуманизъм и лириката на Шекспир, С., 1980.

28. Поредица "Текст и Контекст" на ИК "Летера", 2000-2002:

·      Айхендорф "Из живота на един безделник" – съставител и коментарна част М. Влашки;

·       Байрон "Манфред" - съставител и коментарна част К. Протохристова;

·        Езерна школа. Уърдсуърд, Колридж и Сауди - съставител и коментарна част В. Гайдарова.

·        Корней "Сид" – съставител и коментарна част М. Влашки;

·        Хофман "Приказни новели" - съставител и коментарна част С. Черпокова;

·         Шамисо "Чудната история на Петер Шлемил" - съставител и коментарна част С. Черпокова

·         Шилер "Разбойници" - съставител и коментарна част К. Протохристова;

Задължителни текстове за четене:

Митове и легенди:

  • Старогръцки митове – Теогония (митове за появата на боговете – доолимпийски и олимпийски богове), Тивански и Троянски митологичен цикъл, Орестия, цикъл за Аргонавтите (Язон, Медея), митове за Прометей, митове за герои (Херакъл, Тезей, Персей)

Източници: Батаклиев, Г., Антична митология, речник, С., 1989. (1994); Николова, Д., С. Черпокова, От разказа към мита, П., 1997; Аполодор, Митологическа библиотека, С., 1992.

  • Германо-скандинавски и келтски митове и легенди: Нибелунгите; Рицарите на крал Артур

Омир – "Илиада"

Старогръцка лирика – лириката на Архилох, Алкей, Анакреонт, Пиндар, Сафо (Старогръцка лирика, Антология, Поредица "Текст и Контекст", съст. и коментар Д. Николова, изд. "Летера", 2000)

Есхил – "Прикованият Прометей".

Софокъл – "Едип цар", "Антигона"

Еврипид – „Електра", "Медея"
Късносредновековен героически епос - "Песен за Ролан"

Рицарски роман - Кретиен дьо Троа "Ланселот, рицарят на каруцата"

Данте – "Божествена комедия"
Петрарка – "Песенник"
Бокачо – "Декамерон"
Сервантес – "Дон Кихот" (пълно издание – том първи и втори)
Шекспир – сонети, "Хамлет" и една комедия по избор.
Корней – "Сид"

Молиер – "Тартюф"
Даниел Дефо – "Робинзон Крузо" (пълно издание)
Джонатан Суифт – "Пътешествията на Гъливер" (пълно издание)
Волтер – "Философски новели" ("Кандид")
Гьоте – "Фауст" (първа част)

Шилер – "Разбойници"

Е. Т. А. Хофман –"Пясъчния човек"

Байрон – "Манфред"
Виктор Юго – "Парижката Света Богородица"

Стендал – "Червено и черно"
Балзак – "Дядо Горио"
Флобер – "Мадам Бовари"
Зола – "Терез Ракен"
Мопасан – "Бел Ами"
Оскар Уайлд – "Портретът на Дориан Грей"
Ибсен – "Куклен дом" („Нора")

Френски символисти (Верлен, Рембо, Маларме)

                                                 

                                                                     ИЗГОТВИЛ  ПРОГРАМАТА: проф. д. ф. н. Клео Протохристова